Bestyrelsens beretning

A/B Magasingården 2018-2019

 

Velkommen til nye andelshavere

Siden generalforsamlingen i 2018 er der kommet nye andelshavere i andelene 17, 19, 23 og 32 og de blev budt velkommen. Endvidere har der været to interne flytninger.

Praktiske arbejder i årets løb

Blot for at give en fornemmelse blev givet et overblik over årets praktiske arbejder.

El arbejde 23A: Fejlen på anlægget viste sig, at være defekt samlemuffe i ledning. Fejlen opstod ifm. strømafbrydelsen inden påske. Grave- og kabelarbejdet dækkes stort set af forsikringen.

Kloak: Vi har modtaget billeder/rapport fra Kloagger. Rapporten konstaterede ingen alvorlige lækager og lign. Rapporten anbefaler enten spuling 1-2 gange om året i fast abonnement eller en total storspuling. Hovedledningen er blevet undersøgt af kloakfirmaet Kloagger, som anbefaler, at der indsættes en ”strømpe” i den ene side/fløj af vores bygning. Der er aftalt at vi skal have et møde med Kloagger herom når foråret er kommet. Ved samme møde skal det drøftes, om der skal foretages undersøgelser af stikledningerne fra lejlighederne til hovedledningen.

Gennemgang af vinduer og døre: Top så på dette 30. april-1. maj 2018 og alle lejligheder med problemerne er ordnet. Top kunne dog konstatere, at der er flere forskellige låse- og bremseløsninger, som vil besværliggøre den fremtidige vedligeholdelse.

Legehus: Legehusets opstilling i gården har været til ”høring”. Opsat på havedagen den 16. juni 2018. Og malet på efterårets havedag.

Utæthed i teknikskur: Der var konstateret utæthed i varmebeholder i teknikskuret. Top har løst problemet.

Rust under altaner: Top konstaterede dette. Vi holder reparationen under opsyn i håb om, at denne reparation er tilstrækkelig.

Defekt udkørsel: Udkørslen fra parkeringspladsen ved affaldsstationen til Gl. Byvej er defekt med og ved asfalt og brosten. Vi har rettet henvendelse til Hvidovre kommune for udbedring af dette via Grundejerforeningen. Og nu rykket for 2. gang for at få det gjort.

Cykelskur: Problemet med manglende cykelparkering i cykelstativerne i vores gård synes at være egenhændigt løst.

Top er stoppet: Vores altmuligmand stoppede ultimo september 2018 for at gå på efterløn. Der er ikke fundet én ny håndværker, men nogle forskellige fagfolk er afprøvet med godt resultat.

Ventilationsanlægget

Ventilationslægget Østfløjen fungerer godt igen og er blevet mere driftssikkert efter teknikerbesøg. Anlægget er justeret og indstillet på nøjagtig måde, som Vestfløjen.

Men: en gennemgang af 29 ud af 32 lejligheder af udsugning på badeværelse og i køkken viste mange tilfælde af mangelfuld rengøring. Bestyrelsen vil derfor udsende en vejledning i rengøring af ventilationen i køkken og bad og der vil blive bestilt et håndværker besøg med henblik på reparation af de konstaterede defekter.

Bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan

Det var planlagt, at foretage en bygningsgennemgang ved forårets havedag med henblik på at opdatere vedligeholdelsesplanen – hvor der lige nu alene er kloakarbejdet på.  Men gennemgangen af ventilationen i lejlighederne tog tiden, så en egentlig bygningsgennemgang må blive på et senere tidspunkt. Vi fik dog set på hækken mod Øster Kvartergade i den østre side – her skal sættes nogle nye hækplanter.

Internet

Dansk Kabel TV har maj 2018 udskiftet switchene og en opgradering af internetforbindelsen er dermed implementeret hos os, A/B Avedørelejren I og A/B Avedørelejren II, som vi har et teknisk fællesskab med. For nylig har bestyrelsens modtaget et lidt løst formuleret forslag om opgradering af internetløsning. Bestyrelsen afventer om der kommer et konkret udspil fra den pågældende forening.

Rensning af affaldscontainere

Vores dagrenovationscontainere renses med mellemrum. Prisen for dette er steget eksplosivt og der arbejdes på anden aftale, evt. anden leverandør. En mulig ide er at laves noget fælles med de andre foreninger i Avedørelejren.

Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen

Bestyrelsen havde udarbejdet et høringssvar og dette er fremsendt til Hvidovre kommune.

Høringssvaret kan ses på vores hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Som de andre høringssvar, så blev heller ikke vores taget til følge, men i praksis blankt afvist.

Låneomlægning

Formanden overdrog ordet til kassereren til fremlæggelse af arbejdet med låneomlægning.

Kjeld Ibarra-Hansen henviste til referatet af den ekstraordinære generalforsamling i A/B Magasingården onsdag 30/1/2019 [LINK indsættes]. Bestyrelsen havde anbefalet foreningens nuværende 4% stående lån samt 2% kontantlån blev omlagt til et nyt 30-årigt 1,5% kontantlån. Effekten af en sådan låneomlægning ville blive en gældsforøgelse grundet kurstab ved indfrielse på en 2,9 mio. kr. men en årlig ydelsesbesparelse på en 127.000 kr. – hovedsagelig grundet forlængelse af restløbetiden for kontantlånet samt det forhold at bidragssatsen blev nedsat til 0,35 efter forhandling. Forslaget blev vedtaget enstemmigt på den ekstraordinære generalforsamling og er nu ført ud i livet med det resultat, at bestyrelsen kan foreslå en nedsættelse af boligafgiften med 6,9%.

Kjeld henviste endvidere til Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles, som blev vedtaget af bestyrelsen 19. februar 2019 og som var omdelt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Da der ikke var spørgsmål til låneomlægningen, fortsatte formanden med beretningen.

Havedage

Der er gennemført de sædvanlige tre havedage med et rimeligt fremmøde. Ikke mindst gjorde vejret i søndags nok sit til at der mange i gården.

Ud over de sædvanlige opgaver blev der kasseret et antal af stole til fælles brug. Bestyrelsen vil på sit næste møde se på anskaffelse af nogle nye store og vurdere kvalitet og antal af borde.

En sidebemærkning samlet op på havedagen: nogle at dem, der har terrasser i gårdarealet mente at det var en fælles opgave at holde disse områder, for ”det var jo ikke deres”. Det har dog altid været en stående regel/aftale, at dem der bruger arealet foran deres bolig i gården, også selv holder det pænt, rent og ryddeligt. Hækkene klippes dog i juni af andelsforeningens grønne leverandør.

Interesselisten

Der er interesse for at komme på interesselisten – og der er nu 24 på denne.

Håndtering af overdragelser

I årets løb har bestyrelsen afprøvet forskellige modeller for at håndtere overdragelserne af andele. Der er tilfælde, hvor en overdragelse har kostet rigtig meget arbejde og hvor dette er endt med at bestyrelsen har taget ansvaret for meget.

 

Bestyrelsen har derfor drøftet en opstramning, som fokuserer på at lægge ansvaret der hvor det hører hjemme: hos køber og sælger.

 

Vi indfører en standard”blanket” til anmeldelse til administrator om enighed mellem sælger og køber - og dermed anmodning om udarbejdelse af overdragelsesaftale.

 

Af blanketten vil fremgå, at køber er orienteret om bygningens alder og er indforstået med at den til andelen tilhørende lejlighed i sagens natur ikke kan fremtræde funklende ny. Køber er orienteret om at køber har ansvaret for evt. slibning af gulv og maling eller tapetsering af vægge uden kompensation. Udbedring af huller efter rawlplugs mv. er også uden kompensation.

 

På blanketten skal sælger erklære, at der ikke siden vurderingen er konstateret yderligere fejl og mangler end som er indgået i vurderingen og at lejlighedens installationer og medfølgende inventar er funktionsdygtigt og uden mangler. Og hvis dette ikke er tilfældet, skal teksten beskrive sådanne mangler og hvordan disses håndtering er aftalt mellem køber og sælger.

 

Der en række ofte forekommende forhold, hvor bestyrelsen af praktiske årsager vil fastlægge en række standardpriser - som kompensation for både ulejlighed og omkostninger.

 

Madaffald

Madaffald skal indsamles fra oktober 2019. Det kan omdannes til biogas.

Containere til madaffald leveres til boligforeningerne fra august til oktober 2019.

Der vil ikke blive mere affald fra husholdningerne - det skal blot sorteres anderledes.

Containerne til madaffald vil blive på 140 liter. Der påregnes 10 – 15 husstande pr. container. Samtidig kan antallet af restaffaldscontainere minimeres. Madcontainer tømmes en gang ugentlig.

 

Vi afventer kommunens henvendelse om det praktiske.

 

Hække og hegn uden for andelsforeningens område

Magasingårdens bestyrelse har flere gange i tidens løb gjort opmærksom på at andelshavere i stuen ikke har ret til at sætte hegn og lægge ekstra fliser uden for A/B Magasingårdens område. Disse områder tilhører grundejerforeningen. På grundejerforeningens generalforsamling 10.4.2019 understregede formanden i sin beretning, at det ikke er tilladt at anlægge hække og fliser på andres grund. Og at situationen har været drøftet med kommunen og at det er helt klart, at sådanne ting ikke bliver tilladt i en ny lokalplan. Grundejerforeningens bestyrelse har ikke megen lyst til at agere politi, men det har grebet om sig og er i nogle tilfælde til gene for den grønne vedligeholdelse. Så der kan komme påtaler!

Magasingårdens bestyrelse har fortsat ikke tænkt sig at agere politi på andres (grundejerforeningens) vegne, men evt. omkostninger, som måtte blive pålagt andelsforeningen vil blive opkrævet over boligafgiften hos den pågældende andelshaver.

Dette er i øvrigt i overensstemmelse med flere bestemmelser i husordenen om at udgifter, som en andelshaver påfører foreningen, kan opkræves hos andelshaveren.

 

Bestyrelsen laver frivilligt arbejde!

Der er en række administrative og praktiske opgaver, som påhviler bestyrelsesmedlemmerne. Og det er frivilligt arbejde! Vi har ingen vicevært og ingen bestyrelsesmedlemmer modtaget noget honorar.

Og vi har andet at lave: arbejde, familie og andet

Så derfor: vi er ikke tilgængelige døgnet rundt og man kan ikke forvente prompte svar på hvad som helst.

Og for øvrigt er vi heller ikke mere “politi” i forhold til den fælles gode opførelse end alle andre i andelsforeningen.

 

Dertil kommer: bestyrelsen står for A/B opgaver. Arrangementer og f.eks. juleudsmykning er ikke A/B opgaver, men er for alle andelshavere - og initiativ og gennemførelse af sociale arrangementer kan derfor forestås af alle. Det sker heldigvis også.

 

Jubilæumsfest

Bestyrelsen planlægger en 15 års jubilæumsfest i efteråret – med afholdelse i Smedjen. Bestyrelsen vil gerne efterlyse frivillige til at deltage i forberedelserne og gennemførelsen af en jubilæumsfest.

 

Afslutningsvis takkede formanden for godt samarbejde i bestyrelsen.