Andelsboligforeningen Magasingården

Referat af generalforsamling afholdt onsdag den 20. april 2016.

 

Lokalitet: Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

 

1.Valg af dirigent

Dirigent: Administrator - Birgitte

Referent: Bestyrelsessekretær - Jannis

 

22 andelsboliger er repræsenteret - heraf 3 fuldmagter.

 

 

2. Bestyrelsens beretning

Formanden forelægger bestyrelsens beretning. Denne vil blive lagt på hjemmesiden som et supplement til dette referat.

 

Kommentarer og spørgsmål

·         I.f.t. fejlmelding af internet præciserer Kjeld at: Hvis en andelshaver anmelder en fejl som ikke skyldes internetfirmaet - og de kommer forgæves ud på adressen - skal andelshaveren selv betale regningen. Derfor opfordres der til at fejlmelding går gennem bestyrelsen.

 

·         Grundejerforeningen har orienteret om at storskraldsordningen er i fare hvis ikke andelshavere kan finde ud af at sortere affald.

 

·         Der kommenteres på at låg på papkontainerne er i stykker. Bestyrelsen kontakter kommunen med forslag om udskiftning.

 

·         Der spørges ind til hvorvidt hårde hvidevarer må tages med ved flytning. Hårde hvidevarer skal som udgangspunkt efterlades i lejligheden ved fraflytning hvis det er en integreret del af køkken eller badeværelse. Administrator sender snarest konkret information ud med retningslinjer til andelshavere. Der skal i den forbindelse også tjekkes op på om hårde hvidevarer nu er andelshaveres ejendom hvis det er de originale gamle.

 

·         En andelshaver rejser tvivl om hvorvidt andelshaverne er blevet orienteret tilstrækkeligt om det nye beboerhus, og spørger ind til grunden for at afvise beboerhuset. Formanden orienterer om at alt materiale inklusiv referater er sendt ud på mailinglisten. Afslag til nyt beboerhus gr. for mange restriktioner + det økonomiske aspekt.

 

Beretningen er godkendt

 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

Administrator forelægger det tilsendte årsregnskab.

 

Spørgsmål til regnskabet:

·         Side 20 – Pantebrevsrestgæld. Hvad er det? Administrator: Det, der mangles at betales ned på gælden – restgælden – ikke kursværdien.

·         Ros fra andelshaver i.f.t. regnskabet

 

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt

Andelskronen blev enstemmigt godkendt til 1,901 pr. 1 kr. andel.

 

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

Administrator forelægger drifts- og likviditetsbudgettet. Efterfølgende kan andelshavere stille spørgsmål.

 

Spørgsmål til budgettet:

·         Hvad benyttes vedligeholdelsesudgifterne på? Varmemåler, fliser, elevator mm.

·         Forventes boligafgiften at stige for 2017? Det gør den ikke.

·         Bliver der indhentet forskellige tilbud på større renoveringer? Ja

 

Vedtaget

 

 

5. Forslag

Alt er samlet i generalforsamlingsreferatet af praktiske årsager.

 

1.   Generalforsamling 2017: Onsdag den 26. April 2017 – Vedtaget med enstemmighed

 

2.   Pligtarbejdsdage 2016/2017:

 

Lørdag 18. juni 2016

Søndag 18. september 2016

Søndag 2. april 2017

 

Forslag vedtaget med enstemmighed

 

Kommentar: En andelshaver ytrer ønske om at bestyrelsen om nødvendigt kan justere datoen da det kan være mere hensigtsmæssig med en løsere ordning.

 

 

3.   Fastlæggelse af gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale: 3.000,-: Vedtaget med enstemmighed

 

4.   For navneskilte ved dør og på postkasse betaler andelshaver ved overdragelse og evt. Senere ændringer det foreningen fakturerede beløb tillagt ekspeditionsgebyr 250 kr. Andelshaver foretager selv montering: Vedtaget med enstemmighed

 

·         Spørgsmål: En andelshaver spørger hvad der betales for. Speciallavede skilte til postkasse og dør. Formanden opfordrer til at vi benytter skiltene.

 

 

5.   Den i 2009 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at alle nye andelshavere skal indbetale et depositum på 2 måneders boligafgift bekræftes: Vedtaget med enstemmighed

 

6.   Som ny § i vedtægter efter 14.4 indsættes ”I forbindelse med vurdering skal der også foretages syn af el og VVS installationer for sælgers regning”:

 

Kommentarer:

·         Hvad kan det løbe op i? Ca. 1.000 kr. Andelshaver ønsker at denne ca.-pris bliver oplyst i vedtægterne. Kommer med et forslag om alternativt at alle andelshavere laver el + VVS tjek hvert 3. år for at forebygge.

·         Vi forebygger ved varmelæsnings tjek.

·         Der skal være en tydelighed i vedtægterne i.f.t. hvem der står med regningen ved problemer under salg. Dette bliver en del af ’salgsvejledningen’.

·         Er drypbakker obligatoriske (udfordringer ved fastmonterede maskiner)? Klaus er ved at undersøge.

·         Der er på nuværende stadie generelt for mange uvisheder.

 

Forslaget bliver ikke vedtaget  da der ikke er 2/3 opbakning, med 10 fór, 3 imod og 5 hverken fór eller imod.

 

7.   Ikke relevant da forslag 6 blev nedstemt.

 

 

6. Valg

Formand:

Leif Andresen – Villig til genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Kjeld Ibarra-Hansen – Villig til genvalg

Klaus Hasselby – Villig til genvalg

 

Suppleanter:

Jens Hasemann – Villig til genvalg

Camilla Hansen – Villig til genvalg

Anne M.V. Markussen – Modtager ikke genvalg

 

Bestyrelsen foreslår Morten Tandrup Møller til den ledige suppleant. Morten bliver valgt ind.

De resterende medlemmer til genvalg bliver genvalgt.

 

 

 

7. Eventuelt

·         Kjeld: Henleder opmærksomheden på dokumentet til det nye beboerhus. Huset er vedtaget, og derfor skal vi støtte op om det. Opfordring til andelshavere i AB Magasingården om at lave aktiviteter.

 

·         Spørgsmål: Er beboerhuset officielt vedtaget? Ifølge grundejerforeningens generalforsamlingsreferat arbejders der videre med kommunen, men formelt er huset ikke vedtaget. Dette er dog en formalitet.

 

·         Kjeld: ABF opfordrer alle til at inddrage el + VVS tjek i deres vedtægter. Derfor: tænk videre over det til næste års generalforsamling.

 

·         Spørgsmål: Hvordan forholder vi os til sætningsskader? Sætningsskader skal udbedres. Hvem skal betale? Bygningsskader skal dækkes af foreningen hvis ikke det skyldes misvedligeholdelse.

 

·         Kan vi pålægge foreningens deltagere VVS og el-tjek da det er en del af foreningens ejendom. En sælger kan ikke pålægges at betale for en skade som skyldes ældning – ikke modificering.

 

·         En andelshaver spørger ind til hvorvidt der rejses tvivl om beboerhusets lovlighed. Umiddelbart kunne bestyrelsen ikke se det var lovligt at grundejerforeningen finansierer et beboerhus over deres regnskab. Grundejerforeningen har svaret at en jurist har set på det, og godkendt.

 

·         Opfordring: Ærgerligt at nye beboere ikke deltager på en generalforsamling og engagerer sig. Det er vigtigt! Formanden fortæller at der er givet fuldmagter fra 3 andelshavere + 1 afbud.

 

Generalforsamlingen er hævet kl. 21.37. Tak for god ro og orden.

[Underskrevet af bestyrelsen og dirigent]