Andelsboligforeningen Magasingården

Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 20. april 2017.

 

Lokalitet: Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Generalforsamling, dato:

20. april 2017

Fremmødte:

26 andelsboliger (inklusiv 5 fuldmagter)

Meldt fra / ikke mødt:

%

Referent:

Jannis

 

Dagsorden

Detaljer

1) Valg af dirigent

Birgitte, Administrator

Indkaldelse og forslag er udsendt rettidigt.

2) Bestyrelsens beretning

Status på andelshavere i Magasingården

Formanden starter med at byde velkommen til de nye andelshavere: Nina og Johan. Derudover er Lis flyttet internt.

Det er godt, at dem som ønsker at flytte for at få mere plads eller andet, kan få solgt deres andele og komme videre. Der er yderligere solgt en andel pr. 1/7, så vi siger snart farvel til Camilla og Martin. Og derudover er der et par andele til salg.

 

Interesseliste

Et større salg fik forrige år bestyrelsen til at åbne for at tilmelde sig en interesseliste. Det er ikke en venteliste i vedtægternes forstand - og der er nu fem på interesseliste. Erfaringerne viser at det er en god ide, at holde det som en interesseliste. Camilla og Martins fik ikke solgt deres andel ad denne vej, men via en ejendomsmægler.

 

Bankernes vurderinger

Vi også i løbet af i år fra de andelshavere, som har forsøgt at sælge, hørt om interesserede, som har haft problemer med at få deres bank til at acceptere vores andelsforening som solid. Det synes at være en kombination af dårligt arbejde og bankernes almindelig måske lidt overdrevne forsigtighed. Det er helt forkert, at vi står over for en fordyrende lånefornyelse. Renten skal stige alvorligt meget for at vores næste konvertering i 2020 ikke kommer til at indebærer et rentefald for os. Og vores sidste refinansiering af den anden halvdel er meget langsigtet og indeholder væsentlige afdrag.

Vores administrator har været i dialog med Dansk Bank. Det viser sig at denne og sikkert også andre banker vælger at være mere pessimistiske end de valuarer, som vi har til at vurdere ejendommen. Så når en bank vurderer vores ejendom til at være væsentligt mindre værd end valuaren, så hjælper det ikke så meget, at bestyrelsens forslag til andelskrone ligger under det formelt mulige.

Ind i mellem kan man godt gå den tanke, at nogle banker vælger en dårlig undskyldning for ikke at yde lån. Det er naturligvis nemmere at skyde skylden på en angivelig dårlig økonomi i en andelsforening end at stå inde for, at banken ikke tror på en persons tilbagebetalingstroværdighed.

 

 

 

Ny vurderingsmand

Vi har skiftet vurderingsmand efter utilfredshed med nogle af vurderingerne. Der har også været ytret utilfredshed med de nye, hvorfor to fra bestyrelsen har haft et møde med firmaet og fået afstemt forventningerne. Vi drøftede på sidste generalforsamling et obligatorisk VVS og el-tjek som vedtægtsændringsforslag uden at det blev godkendt. Mødet med vurderingsfirmaet har ledt til et andet og mindre indgribende forslag, nemlig at der skal et el henholdsvis VVS tjek til, hvis der er installationer, hvor der ikke foreliggende regninger fra autoriserede installatører – det kommer vi til under forslag.

Storskrald

Storskraldeordningen hver anden måned i grundejerforeningens regi fungerer stort set. Det har dog været nødvendigt med låsning af containerne. Og der er også til tider problemer med sorteringen. Så der kan kun opfordres til bruge ordningen på en ordentlig måde.

P-forbud Gl. Byvej ud for P-plads

Vi har haft et problem med store biler lige foran udkørsel fra p-plads. Vi sendte et forslag til Hvidovre Kommune med fotodokumentation. A/B Magasingården tog initiativ til et møde med Hvidovre Kommune sammen med A/B Artillerimagasinet og grundejerforeningen. Her blev aftalt to initiativer: gule prikker som understøttelse af P-forbud på den anden side af Gl. Byvej samt en henvendelse fra kommunen til firmaet, hvor en stor varevogn ofte var parkeret lige foran udkørslen. Begge initiativer har båret frugt, så nu har vi en mere sikker udkørsel fra p-pladsen.

Grundejerforeningen – og beboerhuset

På sidste år generalforsamling i grundejerforeningen blev vedtaget etablering af et nyt beboerhus i med navnet Smedjen. Det tog lidt tid at få formalia i orden, men efter sommerferien blev projektet sat i gang. Der er nedsat et beboerråd, som har ansvaret for den daglige drift.

Der har været en lang række arrangementer og løbende aktiviteter. Endvidere er der startet udlejning af lokaler på noget mere rimelige vilkår, end der var lagt op til.

Beboerrådet har uddelt materiale flere gange og de informationsmaterialer, som bestyrelsen har modtaget via email, er alle videresendt til vores alle-mail.

Magasingårdens bestyrelsen var sidste år skeptisk i forhold til projektet med nyt beboerhus. Både fordi det koster dyrt, fordi udlejning af lokaler var lagt op til at skulle ske på meget begrænsende vilkår og også fordi vi var skeptiske vedr. om der ville være tilstrækkelig aktivitet.

Dyrt er det faktisk fortsat. Grundejerforeningens budget for både 2017 og 2018 regner med nettoomkostninger på 213.000 kr., hvilket er 24 % af grundejerforeningens budget. Så det har indebåret, at der ikke sker andre forbedringer / udvidelser. Som nævnt, så sker lokaleudlejning på bedre vilkår end forventet og indtil videre har der været en række aktiviteter.

I forbindelse med aktiviteter i grundejerforeningens regi inkl. beboerhuset er der møder og arbejdsgrupper/udvalg, hvor Magasingårdens repræsentant ikke nødvendigvis behøver at være en fra bestyrelsen. Derfor opfordres til at interesserede melder sig til bestyrelsen. Så vil vedkommende får tilbuddet på linje med bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, når der kommer indkaldelser/indbydelser.

 

Ensretning af Gl. Byvej var et forslag på grundejerforeningens generalforsamling i år. Vi fik modificeret forslaget på to måder: kun for biler og ikke cykler samt ikke i den nordlige ende, så biler fra ”vores” P-plads kan komme ud og ind via Filmbyen.

Havedage – og sandkasseoverdækning

Havedagene - eller pligtarbejdsdage som de rettelig hedder - fungeret med at vedligeholde vores gårdrum og lave mindre udbedringer. Og der har også været plads til hyggeligt samvær.

Sidste forår blev lavet en overdækning på sandkassen. I løbet af året er sket en udbedring af ødelagte hængsler – begge dele har Morten æren for.

Økonomi

Værdien af vores ejendom er ifølge valuarvurderingen steget og det er på sin vis fint nok. Dog mener bestyrelsen, at der er grund til en vis forsigtighed og derfor er der lavet hensættelser reserveret til imødegåelse af værdiforringelsen af ejendom og kursregulering af prioritetsgæld.

Vedligeholdelse af ejendommen

Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården er fornyet af bestyrelsen og lagt på hjemmesiden lige efter jul.

Der er i 2016 udskiftning af udstyr til måling af vand og varmeforbrug i 11 lejligheder år. Finansiering over varme/vand regnskab. Et tilsvarende antal er planlagt efter sommerferien i år og dermed er der udskiftet i alle lejligheder.

 

De store altaner ved 25A og 25B har fået fjernet isolering, som trak vand og ødelagde fuger.

 

I 2016 er lagt drænrør under hovedstien i gården for at minimere problemer med vandpytter ved regnvejr.

 

Der er i 2016 opsat en lampe ved stien ud til P-plads.

 

Der er i 2016 fortsat gennemført en udskiftning af defekte fuger ved døre og vinduer og kort før generalforsamlingen er yderligere udskiftet nogle defekte fuger. Vores håndværker Karl-Peter Top vurderer, at der hermed er udskiftet, hvad der lige foreløbig er grund til. Vi sætter derfor på vedligeholdelsesplanen, at der i 2019 skal vurderes om der igen er grund til at udskifte nogle fuger.

 

Kort før påske i år er udluftningskanaler og tagkonstruktion efterset med faglig bistand. Vi har ikke fået den endelig rapport fra Top endnu, men der er ikke mangler.

 

Hoveddøre i opgange og lejlighedsdøre er gennemgået for låsefunktion og hoveddøre i opgange har fået efterset hængsler. Ikke alle indleverede nøgle, så der mangler nogle.

 

Individuelle ombygninger

Bestyrelsen har principgodkendt en model for lave dobbeltdøre til altanerne på ydersiden. Det betyder at de interesserede ikke skal have individuel sagsbehandling i bestyrelsen, men kan behandles administrativt af formanden.

 

TV antenne

Bestyrelsen valgte at sige nej tak til et tilbud fra TDC om et tillæg til vores kontakt om fællesantenne, som ville have givet billigere leje af TV-boks hos TDC, men til gengæld have låst vores aftale. Der er ændret lovgivning, som betyder, at den enkelte andelshaver ikke er bundet til at aftage TV-signal. Så nu er det muligt at melde fra – og den første har gjort det.

Grøn vedligeholdelse og trappevask

Grundejerforeningen skiftede hvid og grøn leverandør for lidt over et år siden. Bestyrelsen besluttede at skiftet til samme grønne leverandør. Og det har virket tilfredsstillende.

Lige i forbindelse med sidste generalforsamling besluttede bestyrelsen at indgå aftale med et andet firma om trappevaske og vinduespudsning. Det har fungeret fint, så vi har nu i et års tid haft problemfri rengøring på trapperne og på mellemgangen – og pudsning af vinduer.

Det bemærkes, at leverandøren tilbyder andelshaverne vinduespudsning til en rimelig pris.

 

Hække og træer

Vi har ikke holdt vores hækhøjde under de obligatoriske 140 cm. Det viste sig at vores hækkeklipper ved efterårets havedag var for spinkel, så det ordnes ved næste hækklipning af vores grønne leverandør.

Nogle andelshavere i stuen har ydre hække uden for vores andelsforeningsområde. Det anbefales at holde disse i en passende højde – men det er den enkelte andelshavers ansvar.

De to paradisæbletræer er klippet med ned og der er podet ”rigtige” frugttræsgrene på stammerne. Vi krydser fortsat fingre for at det lykkes.

 

Nyt energimærke

Vi fik planmæssigt nyt energimærke i august måned. I den forbindelse havde bestyrelsen besluttet, at undersøge muligheden for at få opdateret / verificeret den reduktion for udsat beliggenhed, som de fleste andele har. Jeg har altså sjældent set nogen afvise at udføre en indtægtsgivende opgave så bastant. Det var konsulentens klare melding, at det ville være spild at foreningens penge. Vores ejendom er så ny, at reduktion for udsat beliggenhed ganske enkelt ikke er relevant.

Det nye energimærke kan ses under Praktisk/Salg af lejlighed på vores hjemmeside. Vi har igen energimærke C – og det gælder de næste 10 år

Jule – og arrangementer

Op til jul blev der kaldt ind til opsætning af julepynt. Der kom nok til at der kunne pyntes op.

I forlængelse heraf: der har heller ikke i år været et arrangementsudvalg. Og bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at gennemføre et antal sociale arrangementer - men bakker gerne op med penge til f.eks. juletræ og gløgg. Hvis der stiller nogen og laver forberedelserne, så sker der noget.

Derfor også en opfordring til at interesserede melder sig til at gøre lidt mere ved forberedelserne til en sommerfest i forbindelse med havedagen i juni.

Vand og -varme

Også sommeren 2016 slukkede vi for varmen i nogle måneder uden at bestyrelsen hørte om gener. Og der ser ud som om det betød nogle mindre omkostninger.

I efteråret fik vi udskiftet cirkulationspumpen.

 

Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag

Nogle diskussioner om håndtering af a conto betalingen for vand og varme har givet anledning til at bestyrelsen har udarbejdet Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag i A/B Magasingården, der ligger på hjemmesiden, hvor alle så kan se hvad der gælder.

 

Postkasseskilte

Efter debatten på sidste generalforsamling har vi diskuteret skiltene på postkasserne. Vi kom ikke så langt, men har drøftet en mulighed for en anden og billigere model. Derfor er det normale forlag om bekræfte skiltemodellen udvidet med en bemyndigelse til bestyrelsen.

 

Byggeprojekter i Avedørelejren

Bestyrelsen har indsendt høringssvar om Avedøre Tværvej 60-66 – de fire parcelhusene. Vi protestere mod en høj bebyggelsesgrad på et område, som var forudsat at skulle være grønt.

Zentropa har gang i et projekt, som indebærer et tung boligprojekt på det sidste stykke mod Quarkcentret. Der er et forberedende borgermøde i aften. Der er sket forbedringer siden første udspil med nærmest en halvering af byggehøjden. Men som forslaget set ud nu, vil det fortsat betyde en forøget belastning af veje og P-pladser.

 

Diverse

På sidste generalforsamling blev påpeget, at kommunens papcontainer ved vores miljøstation var i en ganske dårlig forfatning. Det påpegede bestyrelsen over for kommunen og de blev efter et par måneder skiftet ud.

 

Cykler

Vores cykelparkering er godt overfyldt. Så ud over en opfordring til at fjerne cykler, der ikke længere er i aktiv brug (og ikke vente til sommer-havedag), vil bestyrelsen gerne drøfte muligheder for at udvide cykelparkering i gården:

·         Opsætte børnecykelstativer under en eller flere af trapperne til 1. sal

·         Lægge fliser + opsætte voksen/børnecykelstativer mellem henh. 19A 25B og nuværende cykelstativer

·         Aflåst cykelskur i forlængelse af miljøstation (tidligere givet kommunal tilladelse til et sådant skur fire meter langt).

Afslutning

Til sidst en tak til vores administrator for godt samarbejde og til bestyrelsens medlemmer og suppleanter for et godt samarbejde.

 

 

Kommentarer

·         En andelshaver fortæller at vores forening - fra bankernes side - ofte bliver forvekslet med naboforeninger. Dette kan være grund til at det for lejere kan være svært at låne.

 

Samme andelshaver har en bekymring om at der er kommet – som han ytrer det - en ’Gradbøjning af det at være bestyrelse’. Derudover påpeger han at man som ’Andelshaver i en demokratisk forening har generalforsamlingen er øverste myndighed’. Utilfredsheden beror på at andelshaver mener allongen om TV-boks fra Yousee (og den yderligere forlængelse af kontrakt på 2 år) samt varme og vand er emner som skal op på en generalforsamling, og at bestyrelsen ikke alene kan tage en beslutning. Formanden fortæller at de nye tiltag ikke er i strid med beslutninger taget på generalforsamlinger.

 

·         En andelshaver spørger om afmelding af TV grundpakke på sigt kan have ekstra økonomiske omkostning for andre andelshavere. Dette er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, og hvad Yousee melder ud i fremtiden er spekulativt.

 

Jannis fortæller i øvrigt at vælger man at opsige sin grundpakke kan man ikke længere benytte en kabel tv løsning fra andre udbydere. I stedet skal man benytte stueantenne (fra f.eks. Boxer) eller streame via internettet.

 

·         Anden andelshaver opfordrer til at alle andelshavere læser bestyrelsesreferater og mails fra bestyrelsen – sådan at de løbende er velinformerede om tiltag og beslutninger.

 

 

Beretning er godkendt

 

3) Fastlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Årsregnskabet gennemgås

 

Kommentarer:

·         Note 13: Andelshaver ønsker at nedskrive værdien af ejendommen med 925.000 kr. Dette er stillet som et ændringsforslag. Resultatet er at andelskronen stiger.

 

Bestyrelsen vurderer at de har truffet den mest fornuftige beslutning med den angivne buffer. Det er en forsigtig håndtering af vurderingens økonomi.

 

Ændringsforslag: Overført til reserve til imødegåelse af kursregulering i note 13: ændres fra 925.000kr til 0kr. Dette betyder at andelskronen reguleres til 2,0914.

 

Afstemning af Jakobs ændringsforslag

For: 3

Hverken for eller imod: 1

Imod: 17 + 5 fuldmagter

 

Årsrapporten godkendt enstemmigt

 

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

Drifts- og likviditetsbudget forelægges

 

Ingen kommentarer

 

Enstemmigt godkendt

5) Forslag

Vedtægtsændringsforslag om at droppe en formel venteliste og altid have lodtrækning hvis flere andelshavere byder ind på en andel, der ønskes solgt

 

Kommentarer:

Der har været et tilfælde, hvor vores vedtægter vedr. overdragelse ikke har været fuldstændig klare. Bestyrelsen var enige om den konkrete løsning på et tilfælde, hvor en skilt andelshaver ønskede at købe en anden andel.

Det bemærkes, at § 7.3 indebærer at en andelshaver ikke kan have to boliger = andele. Der er derfor ikke behov for at dette gentages i 13.2 litra B – og at denne bestemmelse derfor udgår med den foreslåede ændring.

Den sidste del af nuværende litra C løsrives fra C og lægges ind foran som 13.2, idet da indholdet dækker både A, B og C.

Ændringen indebærer:

·         At den ene af et skilt par, hvor begge er andelshavere, kan købe en anden andel samtidig med den anden part bliver boende. Dette er der ikke taget højde for i de nuværende vedtægter

·         At vi ikke opretter og vedligeholder en venteliste, men alene giver 14 dages frist, som stiller alle andelshavere lige.

Bestemmelsen i §13.2 litra A ”Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen” berøres ikke.

 

Nuværende formulering

(13.2)

 

B)             Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ven­telisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsret­ten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, såle­des at indstillingsretten vedrørende den således ledigblev­ne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver, hvorefter overdragelse sker i henhold til § 13.2, litra A-D.

 

C)             Andre personer, der indstilles af den fraflyttende andelshaver eller af en andelshaver. Det skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel be­kendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat til en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken bolig, der er/vil blive ledig samt overdragelsessummen for boligen. Hver andelshaver kan indstil­le én kandidat til boligen, og der trækkes lod mellem de rettidigt indstillede kandidater, der kan godkendes af be­styrelsen, jfr. § 13.1.

 

Foreslået ny formulering

(13.2)

Det skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel be­kendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat eller sig selv til en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken bolig, der er/vil blive ledig samt overdragelsessummen for boligen.

(13.3)

 

B)             Andre andelshavere. Der trækkes lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere.

 

C)             Andre personer, der indstilles af den fraflyttende andelshaver eller af en andelshaver. Hver andelshaver kan indstil­le én kandidat til boligen, og der trækkes lod mellem de rettidigt indstillede kandidater, der kan godkendes af be­styrelsen, jfr. § 13.1.

 

Konsekvensændring A:

 

Nuværende formulering

(16.1)

 

Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin andelsbolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne i §§ 13-14, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C, § 14 og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning.

 

Foreslået ny formulering

(16.1)

Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin andelsbolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne i §§ 13-14, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2 og stk. 3, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser over for foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning.

 

Konsekvensændring B:

 

Nuværende formulering

(17.4)

Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-C nævnte personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan bestyrelsen efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. Ved foreningens overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

Foreslået ny formulering

(17.4)

Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-C nævnte personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan bestyrelsen efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. Ved foreningens overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2 og stk. 3, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er § 13, stk. 3, litra B og C, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

Konsekvensændring C:

 

Nuværende formulering

(20.2)

Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Afregning finder sted som anført i § 15. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

Foreslået ny formulering

(20.2)

Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Afregning finder sted som anført i § 15. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2 og stk. 3, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede i henhold til § 13, stk. 3, litra B og C, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

·         Der rejses forslag om at vi vedtager forslaget nu, og at 3 andelshavere sætter sig sammen og arbejder på en alternativ løsning.

 

Enstemmigt vedtaget

 

Forslag om el og VVS tjek

 

1. Bestyrelsen foreslår, at der i forbindelse med lejlighedsoverdragelse hvor der er udført bygningsforandringer hvori der indgår el installation, vil der blive udført el tjek på sælgers regning, hvis ikke sælger kan fremvise dokumentation på at arbejdet er udført af autoriseret el installatør.

 

2. Bestyrelsen foreslår, at der i forbindelse med lejlighedsoverdragelse hvor der er udført bygningsforandringer hvori der indgår vvs installation, vil der blive udført vvs tjek på sælgers regning, hvis ikke sælger kan fremvise dokumentation på at arbejdet er udført af autoriseret vvs installatør.

 

·         En andelshaver spørger ind til om en tømrer må lave mindre el installationer? Vi ændrer ’autoriseret el installatør’ og ’autoriseret vvs installatør’ til ’autoriseret installatør’.

 

Enstemmigt vedtaget

 

Forslag til datoer for havedage 2017/2018 samt generalforsamling 2018

 

Havedage

Lørdag 24. juni 2017

Søndag 17. september 2017

Søndag 8. april 2018

 

Generalforsamling 2018

Torsdag den 19. april 2018

 

Bestyrelsen kan dog om nødvendigt ændre på datoerne med fristen for bekendtgørelse af dato for ordinær generalforsamling (4 uger).

 

Enstemmigt vedtaget

 

 

Forslag til ophør af varmereduktion

 

A/B Magasingårdens hidtidige ordning med at 24 ud af 32 lejligheder ved beregning af betaling for eget varmeforbrug korrigeres for udsat beliggenhed ophører, således at varmeregnskab 2017-2018 og efterfølgende år opgøres uden korrektion for udsat beliggenhed.

Stillet af: Bestyrelsen

 

Begrundelse:

I forbindelse med at A/B Magasingården skulle have nyt energimærke besluttede bestyrelsen at bede om et tilbud på en beregning til brug for evt. revision af den gældende korrektion for udsat beliggenhed ved beregning af betaling for eget varmeforbrug. Firmaet EnergiFocus ApS, som udarbejdede det nye energimærke i august 2017 mente dog, at det ville være spild af foreningens penge at foretage en sådan beregning. Efterfølgende sendte Søren Pedersen, EnergiFocus ApS følgende mail:

Vedrørende forholdet omkring beregning af reduktionsfaktorer til brug i forbindelse med varmefordelingsregnskab, så er det vores generelle anbefaling, at der ikke anvendes reduktionsfaktorer for bygninger, der er så godt isoleret, som det er tilfældet med jeres, da forskellen i termisk udsat beliggenhed imellem de enkelte boliger, vil være meget lille.

 Det vil naturligvis være muligt, at beregne den præcise forskel i termisk udsat beliggenhed imellem de enkeltre boliger, men det vil være en omfattende beregning og det er ikke vores mening, at indsatsen vil stå mål med resultatet.

Efterfølgende hjemtog vi tal for varmeforbrug for de sidste 12 år for hver af de 32 lejligheder. Ved at beregne varmeforbrug pr. kvadratmeter for de 12 år for lejligheder med og uden korrektion, så er det tydeligt at lejlighederne med korrektion ikke har et systematisk merforbrug.

Endvidere har formanden haft en samtale med jurist Jacob Vilhelmsen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om spørgsmålet. Ifølge ABF er reglerne om lavet til brug for etagebyggeri bygget før der fandtes bygningsreglement og dermed uden isolering m.v. efter nutidens normer. Uden at han kunne tage konkret stilling til vores bygning, så mente han at det næppe er relevant for et byggeri fra 2003 at have varmekorrektion ud fra regler, som er tænkt til væsentligt ældre etagebyggeri.

 

Det er således bestyrelsens opfattelse, at der ikke er grund til fortsat at regulere betaling for varme ud fra udsat beliggenhed, da vores bygning efter sagkyndig vurdering er isoleret, således at der ikke er belæg herfor.

 

Fakta:

A/B Magasingårdens 32 lejligheder har indtil nu følgende reduktion.

Reduktion 0 % for 6 lejligheder

Reduktion 1,5 % for 1 lejlighed

Reduktion 2,5 % for 1 lejlighed

Reduktion 5 % for 14 lejligheder

Reduktion 7 % for 2 lejligheder

Reduktion 10 % for 8 lejligheder

Der svarer til at lejlighederne i gennemsnit har en reduktion på 5,25 %. D.v.s. at ændringen kun vil være marginal for halvdelen af lejlighederne, mens en fjerdedel får en lidt større regning og en fjerdedel en lidt mindre regning.

 

For: 15 andelshavere

Imod: 5 andelshavere

Ved ikke: 6 andelshavere

 

Forslag vedtaget

 

Opfordring til at vi arbejder videre med at undersøge muligheder.

 

Gentagelse af sædvanlige generalforsamlingsbeslutninger

 

A: Fastlæggelse af gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale: 3.000,-.

 

B: For navneskilte ved dør og på postkasse betaler andelshaver ved overdragelse og evt. Senere ændringer det foreningen fakturerede beløb tillagt ekspeditionsgebyr 250 kr. Andelshaver foretager selv montering. Dog bemyndiges bestyrelsen til at finde en billigere løsning om muligt.

 

C: Den i 2009 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at alle nye andelshavere skal indbetale et depositum på 2 måneders boligafgift bekræftes.

 

Punkt A, B + C: Enstemmigt vedtaget

 

6) Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Holland og Jens Hasemann blev foreslået som bestyrelsesmedlemmer og blev enstemmigt valgt.

 

Bestyrelsen består desuden af Leif Andresen (formand), Kjeld Ibarra-Hansen og Klaus Hasselby valgt på generalforsamlingen i 2016.

 

Suppleanter:

Morten Tandrup Møller, Pernille Andersen og Mikkel Bruun Famme blev foreslået som suppleanter i nævnte rækkefølge og blev enstemmigt valgt.

 

Valg af revisor: Beierholm

 

Valg af administrator: Administrator Teamet

 

7) Eventuelt

Cykelskur

·         Andelshaver kommer med 2 forslag – Rykker borde/bænkesæt til grønne arealer og etablerer cykelplads der. Eller på siden af teknikskur (mod 21B).

 

·         Anden andelshaver synes at der står for mange cykler i forvejen eller tænker over hvordan man placerer cyklerne.

 

·         Forslag om at oprette aflåst cykelskur ved miljøstationen.

 

·         Der etableres et cykelskurudvalg blandt interesserede andelshavere.

 

Tyggegummi i tunellen

·         Der ligger meget tyggegummi i tunellen. Opfordring til at børn ikke smider tyggegumme dér.

 

Udskiftning i bestyrelse

·         Gave overrækkes, og Jannis takkes for 2 gode år i bestyrelsen.

 

 

 [Underskrevet af bestyrelsen og dirigent]