Andelsboligforeningen Magasingården

Referat af generalforsamling afholdt

mandag den 16. april 2018.

 

Lokalitet: Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Generalforsamling, dato:

16. april 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

21 andelshavere (inklusiv 4 fuldmagter)

Referent:

Klaus Hasselby

 

Dagsorden

Detaljer

1) Valg af dirigent

Birgitte Rasmussen, Administrator

Foreslået af bestyrelsen og hun blev enstemmigt vedtaget.

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. indkaldelse af 27. marts 2018 inkl. forslag, omdelt til samtlige andelshavere i deres postkasser.

2) Bestyrelsens beretning

Formanden fik ordet og fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt. Forinden blev det dog oplyst, at beretningen vil blive vedlagt skriftligt referatet af denne generalforsamling.

Kommentarer til beretningen:

  • Jens fra bestyrelsen supplerede med oplysning om, at der er opstillet 2 tøjcontainere i Avedørelejren.

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt

3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Vores administrator Birgitte Rasmussen gennemgik årsrapporten 2018 med hovedvægten på resultatopgørelsen, balancen og beregning af andelskronen.

Der var ingen kommentarer til årsrapporten fra andelshaverne, så herefter blev denne inkl. andelskronen enstemmigt godkendt.

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

Vores administrator Birgitte Rasmussen gennemgik driftsbudgetforslag for 2019 og korrigeret driftsbudgetforslag for 2018. I budgetterne var indarbejdet uændret boligafgift.

Der var ingen kommentarer til driftsbudgetterne fra andelshaverne, så herefter blev disse enstemmigt godkendt og heraf stadig uændret boligafgift.

5) Forslag

Vedtægtsændringer

Dirigenten oplyste indledningsvis generalforsamlingen, at forslag om vedtægtsændringer kun kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget af de tilstedeværende stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

Så selvom der på generalforsamlingen kun var 21 repræsenterede andelshavere (og på afstemningstidspunktet kun 20 repræsenterede andelshavere, da én midlertidig var gået) og der dermed ikke var tilstrækkeligt fremmødte for gyldig vedtagelse af forslaget, da kunne der alligevel foretages en afstemning.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedrørende fortrinsret ved ledig andel til § 13, blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 19 andelshaver som stemte for og 1 andelshaver stemte hverken for eller imod. Forslaget kan herefter behandles på endnu en generalforsamling hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere, ligegyldigt om der er 2/3 repræsenteret andelshavere eller ej på generalforsamlingen.

 

Forslag til datoer for havedage 2017/2018 samt generalforsamling 2018

Bestyrelsen havde foreslået følgende dage inden næste ordinære generalforsamling:

Havedage

Lørdag 23. juni 2018

Søndag 8. september 2018

Søndag 7. april 2019

Havedagen den 23. juni 2018 blev af én andelshaver foreslået til at være enten lørdag den 16. juni eller lørdag den 30. juni.

På generalforsamlingen blev det vejledende tilkendegivet, at det bliver den 16. juni 2018.

De øvrige datoer blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamling 2019

Torsdag den 11. april 2019

Bestyrelsen kan dog om nødvendigt ændre på datoen med fristen for bekendtgørelse af dato for ordinær generalforsamling (4 uger).

Datoen blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag til gentagelse af sædvanlige generalforsamlingsbeslutninger

Bestyrelsesmedlem Kjeld Ibarra-Hansen oplyste indledningsvis kort hvorfor disse forslag kommer til vedtagelse hvert år.

Forslagene er:

A: Fastlæggelse af gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale: 3.000 kr.

B: For navneskilte ved dør og på postkasse betaler andelshaver ved overdragelse og evt. senere ændringer det foreningen fakturerede beløb tillagt ekspeditionsgebyr 250 kr. Andelshaver foretager selv montering. Dog bemyndiges bestyrelsen til at finde en billigere løsning om muligt.

C: Den i 2009 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at alle nye andelshavere skal indbetale et depositum på 2 måneders boligafgift bekræftes.

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Forslag til ændret husorden 2018, Husorden for A/B Magasingården

 

Bestyrelsen havde med indkaldelsen dateret 27. marts 2018 fremsendt forslag til ny husorden for A/B Magasingården. Efterfølgende var der stillet ændringsforslag af andelshaver og tiltrådt af bestyrelsen på følgende punkter:

Pkt. 3 f. med teksten ”A/B Magasingårdens område dækker 2,4 m. fra mur” og til pkt. 7 d tilføjes ”på fælles området”.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning først og vedtaget med 19 stemmer for og 2 som hverken stemte for eller imod.

 

Herefter ikke nødvendigt at sætte det oprindelige forslag til afstemning.

6) Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

Leif Andresen på valg og var villig til genvalg. Han blev enstemmigt valgt.

Kjeld Ibarra-Hansen og Klaus Hasselby på valg for to år og var villige til genvalg. De blev enstemmigt valgt.

Pernille Andersen på valg for et år og var villig til genvalg. Hun blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består desuden af Jens Hasemann (næstformand) og valgt på generalforsamlingen i 2017.

Suppleanter:

Bestyrelsen foreslog Marianne Bugge Pless og Robert Strauss som suppleanter. Disse blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm. Denne blev enstemmigt valgt.

Valg af administrator:

Bestyrelsen foreslog Administrator Teamet. Denne blev enstemmigt valgt.

7) Eventuelt

Udskiftning i bestyrelse

  • Mikkel Famme udtræder af bestyrelsen, da han fraflytter A/B Magasingården og i den anledning fik formanden ordet for at takke for hans indsats i bestyrelsen. Mikkel fik overrakt en gave for indsatsen.

 

Navneskilte på postkasser

  • En andelshaver forespurgte på, om navneskilte på postkasserne skal være ens?

Hertil svarede formanden, at det skal de.

Samme andelshaver forespurgte herefter hvad der skal gøres for at få flere navne på postkassen?

Hertil svarede formanden, at andelshavere skal rette henvendelse til administrator for de korrekte bogstaver.

 

Herefter var der ikke flere der ønskede ordet. Først tog formanden og dernæst dirigenten ordet og takkede for god ro og orden.

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for ophævet kl. 20.55.