Andelsboligforeningen Magasingården

Referat af generalforsamling afholdt

torsdag den 11. april 2019.

 

Dagsorden:

1)   Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning

3)   Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten

4)   Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

5)   Forslag

6)   Valg

7)   Eventuelt.

 

Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 20. marts 2019

Dato for indkaldelse: 20. marts 2019

Lovlig indvarsling: Ja

 

Antal andele i foreningen: 32

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 19

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 4

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: Ja

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: Ja

 

Punkt 1)

Birgitte Rasmussen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Under dette punkt blev endvidere Klaus Hasselby valgt som referent.

 

Punkt 2)

Formanden fik ordet og fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt. Forinden blev det dog oplyst, at beretningen vil blive vedlagt skriftligt referatet af denne generalforsamling.

Kommentarer til beretningen:

 

Der var ikke andre andelshavere, som ønskede ordet og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt

Denne ligger i sin skriftlige form på vores hjemmeside.

 

Punkt 3)

Foreningens administrator Birgitte Rasmussen fremlagde årsrapporten for 2018. Samtidig blev der rundsendt skemaet ”Centrale økonomiske nøgletalsoplysninger til brug for generalforsamlingen”.

Der var ingen kommentarer til årsrapporten fra andelshaverne.

Årsrapporten med den foreslåede andelsværdi på kr. 2,3958 pr. indskudskrone, gældende for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4)

Vores administrator Birgitte Rasmussen gennemgik driftsbudgetforslag for 2020 og korrigeret driftsbudgetforslag for 2019. I budgetterne var indarbejdet en nedsættelse af boligafgiften med ca. 6,9 %.

Der var ingen kommentarer til driftsbudgetterne fra andelshaverne, så herefter blev disse enstemmigt godkendt og det med nedsat boligafgift.

 

Punkt 5)

Dirigenten oplyste indledningsvis generalforsamlingen, at forslag om vedtægtsændringer kun kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget af de tilstedeværende stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen genfremsatte forslaget om en vedtægtsændring vedr. fortrinsret ved ledig andel. I vedtægternes § 13.3-A foreslås ”Der trækkes lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere” ændret til ”Andelshaver med størst anciennitet har fortrinsret. Ved lige anciennitet trækkes der lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere.

Forslaget opnåede på generalforsamlingen den 16. april 2018 tilslutning fra over 2/3 af de repræsenterede på generalforsamlingen, hvorfor forslaget på denne generalforsamling kan vedtages uden, at der er 2/3 af medlemmerne tilstede ved generalforsamlingen.

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag til datoer for havedage 2019/2020 samt generalforsamling 2020

Bestyrelsen foreslog følgende dage:

Havedage:                   Lørdag d. 22. juni 2019

                                  Søndag d. 6. oktober 2019

                                  Søndag 5. april 2020

Generalforsamling:       Tirsdag 14. april 2020

Bestyrelsens forslag til gentagelse af sædvanlige generalforsamlingsbeslutninger

A: Fastlæggelse af gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale: 3.000 kr.

B: For navneskilte ved dør og på postkasse betaler andelshaver ved overdragelse og evt. senere ændringer det foreningen fakturerede beløb tillagt ekspeditionsgebyr 250 kr. Andelshaver foretager selv montering. Dog bemyndiges bestyrelsen til at finde en billigere løsning om muligt.

C: Den i 2009 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at alle nye andelshavere skal indbetale et depositum på 2 måneders boligafgift bekræftes.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om selvrisiko ved forsikringsskade

Skadesanmeldelser med anvendelse af andelsforeningens forsikring pålægges en administrativ selvrisiko på 750 kr.

Begrundelse: Der er en stigende brug af forsikringen og dermed også en stigende pris for forsikringen.

En andelshaver gav udtryk for, at det er hele foreningen som bør betale og at der ikke bør indføres en administrativ selvrisiko.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 11 stemmer for, 1 stemme imod og 10 stemmer, som hverken stemte for eller imod (én tilstedeværende stemmeberettigede andelshaver havde forladt generalforsamlingen ved denne afstemning).

 

Punkt 6)

Jens Hasemann og Pernille Andersen var på valg som bestyrelsesmedlemmer og blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

Indtil tre suppleanter:

Robert Strauss var på valg og blev enstemmigt genvalgt som suppleant for 1 år.

Desuden opstillede Ditte Vendelbo Jørgensen og Maiken Holbæk Hansen og begge blev enstemmigt valgt som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand:                    Leif Andresen

Bestyrelsesmedlem:      Jens Hasemann

Bestyrelsesmedlem:      Kjeld Ibarra-Hansen

Bestyrelsesmedlem:      Pernille Andersen

Bestyrelsesmedlem:      Klaus Hasselby

Suppleant:                   Robert Strauss

Suppleant:                   Ditte Vendelbo Jørgensen

Suppleant:                   Maiken Holbæk Hansen

 

Punkt 7)

Kjeld Ibarra-Hansen gav et kort referat af Grundejerforeningens Dialogmøde og efterfølgende generalforsamling, begge møder afholdt den 10. april 2019. Han opfordrede til at flere af vores andelshavere deltager.

Robert Strauss roste beboerarrangementet Brunch i beboerhuset Smedjen.

Pia Olsen roste ligeledes arrangementerne i beboerhuset Smedjen. Hun opfordrede samtidig vores andelshavere til at deltage i dem, både som aktive arrangører og som deltagere.

Jan Thorlind (repræsenteret ved fuldmagt) opfordrede til, at vores næste generalforsamling afholdes i beboerhuset Smedjen.

Pernille Andersen opfordrede gerne alle andelshavere til både at arrangere og deltage i fællesarrangementer i Magasingården. Hun oplyste videre, at der er ingen regler eller lignende for afholdelse af disse. Magasingårdens bestyrelse overvejer gerne om der evt. kan gives et økonomisk tilskud til at arrangement.

Herefter var der ikke flere andelshavere der ønskede ordet.

Formanden fik herefter ordet og takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år.

Herefter tog dirigenten ordet og takkede for god ro og orden og erklærede kl. 21.10 generalforsamlingen for afsluttet.