Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i A/B

Magasingården onsdag 30/1/2019 kl. 19.00

 

Ud af foreningens 32 andelshavere var 26 repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 8 ved fuldmagt.

 

Ad. 1 Administrator Birgitte Rasmussen blev valgt til dirigent og bestyrelsesmedlem Klaus Hasselby blev valgt til referent.

 

Ad. 2 Birgitte Rasmussen indledte med en kort orientering om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling. Hun oplyste, at bestyrelsen havde været i kontakt til og afholdt møder med både Nordea Kredit og Jyske Bank om muligheder for omlægning af foreningens prioritetslån.

 

Birgitte gennemgik bestyrelsens forslag for alternative låneomlægninger for forsamlingen.

 

Bestyrelsesmedlem Kjeld Ibarra-Hansen fik herefter ordet for at udtrykke en samlede bestyrelses indstilling til et valg af forslag B/D, hvor både foreningens nuværende 4% stående lån samt 2% kontantlån blev omlagt til et nyt 30-årigt 1,5% kontantlån. Effekten af en sådan låneomlægning ville blive en gældsforøgelse grundet kurstab ved indfrielse på en 2,9 mio. kr. men en årlig ydelsesbesparelse på en 127.000 kr. – hovedsagelig grundet forlængelse af restløbetiden for kontantlånet samt det forhold at bidragssatsen blev nedsat

til 0,35 støttet af beregninger fra Nordea af 21/1 2019.

 

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen til forslagets indvirkning på andelskronen. Hertil blev svaret, at en vedtagelse af forslaget ville få indvirkning på andelskronen, da foreningens gæld forøges. I årsrapporten 2017 var afsat et beløb til imødegåelse af kurstab på gæld, dog ikke i samme udstrækning som de 2,9 mio. kr. Gældsforøgelsen ville også inden for en kortere tid blive hentet hjem som følge af større årlige afdrag på gælden. Der blev afholdt en ti minutters pause, hvor de fremmødte kunne drøfte de forskellige forslag.

 

Det blev gjort klart over for de fremmødte på generalforsamlingen, at bestyrelsen alene ønskede at gå videre med ét af de stillede forslag om låneomlægning.

 

Birgitte gennemgik afstemningsrækkefølgen for behandling af forslagene, hvor det mest vidtrækkende forslag ville blive sat til afstemning som det første – forslag B/D. Såfremt forslaget opnåede over halvdelen af de repræsenterede stemmer på generalforsamlingen, ville forslaget være vedtaget og øvrige alternative forslag ville ikke komme til afstemning.

 

Inden forslag B/D og altså det af bestyrelsen indstillede forslag blev sat til afstemning, oplyste Kjeld, at det var Nordea som bestyrelsen ønskede at fortsætte hos og, hvis forslaget opnåede den fornødne tilslutning, ville Nordea den 31/1 blive kontaktet for opsigelse af foreningens nuværende lån samt kurssikring af det nye 30-årige 1,5% kontantlån. Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med samtlige 26 stemmer for.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.58.

 

Dirigent Birgitte Rasmussen        Bestyrelsesformand Leif Andresen

Best.medl. Klaus Hasselby          Best.medl. Jens Hasemann

Best.medl. Pernille Andersen       Best.medl. Kjeld Ibarra-Hansen