Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i A/B

Magasingården torsdag 10/10/2019 kl. 19.30

 

Dagsorden:

1)   Valg af dirigent og referent

2)   Forslag fra bestyrelsen om låneomlægning

3)   Eventuelt.

 

Dato for bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamlingsdato: 25. september 2019

Dato for indkaldelse: 1. oktober 2019

Lovlig indvarsling: Ja

Antal andele i foreningen: 32

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 17

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 5

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: Ja

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: Ja

 

Punkt 1)

Bestyrelsen foreslog Jan Thorlind som dirigent og han blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen foreslog Klaus Hasselby til referent og han blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 2)

Dirigenten gav ordet til Kjeld for gennemgang af det ajourførte låneomlægningsforslag fra Nordea med dagens kurs af 10. oktober 2019. Det fremgik af låneomlægningsforslaget, at vores restgæld i forhold til vores nuværende lån vil blive forøget med ca. 1,8 mio. kr., at vores 1. års ydelse vil falde med ca. 200.000 kr. og at vores 1. års afdrag ligeledes vil stige med ca. 200.000 kr.

Med det nye låneomlægningsforslag vil gældsforøgelsen medføre en forventet reduktion af andelskronen. Denne reduktion kendes dog ikke, men vil estimeret være af mindre størrelse.

Låneomlægningen muliggør en nedsættelse af boligafgiften med et beløb der svarer til ydelsesbesparelsen ved omlægningen. Bestyrelsen vil ved en låneomlægning, præsentere en nedsættelse af boligafgiften på foreningens ordinære generalforsamling i april 2020.  

En andelshaver forespurgte om ikke der evt. skulle henlægges til reparation og vedligeholdelse af vores ejendom af ydelsesbesparelsen.

Hertil besvarede bestyrelsen, at der allerede er henlagt løbende beløb hertil, jf. vores årsrapporter.

Herefter blev følgende forslag sat til afstemning:

”Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge foreningens nuværende 1,5 pct. realkreditlån i Nordea og optage et nyt 30-årigt kontantlån med en lavere fast rentefod.

Bestyrelsen eller administrator bemyndiges til at indgå en fastkursaftale ved låneomlægningen.                  

Bemyndigelsen gælder frem til foreningens ordinære generalforsamling april 2020.”

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt med 22 stemmer for. Bestyrelsen fik derved den forslåede bemyndigelse.

 

Punkt 3)

En andelshaver forespurgte på, om der vil blive opsat julebelysning i Magasingården?

Hertil besvarede bestyrelsen, at der vil blive udmeldt en dag for fælles opsætning af belysningen, så alt efter fremmøde til dette på den udmeldte dag, vil det blive opsat eller ej.

Herefter tog dirigenten ordet og takkede for god ro og orden og erklærede kl. 19.57 den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

 

Underskrevet af:

Dirigent Jan Thorlind                  Referent Klaus Hasselby             

Formand Leif Andresen

Best.medl. Klaus Hasselby          Best.medl. Jens Hasemann

Best.medl. Pernille Andersen       Best.medl. Kjeld Ibarra-Hansen