Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 11.04.2019-B

Bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 11. april 2019 kl. 21.15

Fremmødte:

Kjeld, Jens, Leif, Pernille, Klaus, Ditte og Maiken

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 3

Den nye andelshaver i lejlighed 3 mødtes med bestyrelsen. Blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter kort om ham.

Han blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling

Formanden bød de to nye suppleanter Ditte og Maiken velkomne i bestyrelsen. Herefter orienterede han dem kort om bestyrelsens arbejdsopgaver, møder, herunder mødefrekvenser samt tidspunkter.

Afslutningsvis blev der ikke aftalt næste bestyrelsesmøde, men formanden vil fremsende datoer til forslag.

Nyt fra grundejerforeningen

Intet til dette punkt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

Behandling af Indkomne forslag

In.tet

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Formanden fremsender forslag til datoer.