Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 30.04.2019

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag, den 30. april 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Leif, Robert, Kjeld, Ditte, Jens og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Maiken

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus valgt.

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 3

Andelen er overdraget den 28. april 2019. Bestyrelsen besigtigede lejligheden med både sælger og køber d. 29. april 2019.

Andel 4

Denne er netop sat til salg – se opslag i gården. Intern ansøgningsfrist er den 14. maj 2019 kl. 18.00.

Andel 10

Andelen er overdraget medio april 2019. Bestyrelsen besigtigede lejligheden med både sælger og køber d. 15. april 2019.

Andel 13

Den nye andelshaver i lejlighed 13 mødtes med bestyrelsen og han blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter fortalte den nye andelshaver kort om sig selv.

Han blev herefter godkendt af bestyrelsen og han overtager andelen den 1. juli 2019.

 

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen konstiturerede sig og er herefter således:

Best.medl./formand:                       Leif Andresen

Best.medl/næstformand:               Jens Hasemann

Best.medl/kasserer:     Kjeld Ibarra-Hansen

Best.medl/sekretær:     Klaus Hasselby

Best.medl:                    Pernille Andersen

Suppleant:                   Robert Strauss

Suppleant:                   Ditte Vendelbo Jørgensen

Suppleant:                   Maiken Holbæk Hansen

 

Bestyrelsens opgave- og ansvarsfordeling blev verificeret og opgaver fordelt. Bestyrelsens forretningsorden samt Årshjulet blev ligeledes verificeret og godkendt.

På vores generalforsamling blev der fremsat forslag til, at den næste ordinære generalforsamling i 2020 bliver afholdt i Smedjen.

I bestyrelsen var der dog enighed om, at Smedjen er uegnet til afholdelse af generalforsamling med det forventede antal deltagere, der kommer til vores generalforsamlinger.

Herefter enighed om, at formanden booker lokale i Værestedet til vores næste ordinære generalforsamling.

Defekt udkørsel

Hvidovre kommune har tilsyneladende repareret denne fuldt ud og vi ser sagen som afsluttet.

Status rensning af affaldscontainere

Denne sag er stadig igangværende. Kompliceres af de forskellige prisstrukturer på tilbuddene hos de enkelte firmaer, vi har kontaktet.

Udskiftning af altandør

En andelshaver havde rettet forespørgsel til bestyrelsen for at udskifte sin altandør til en dobbelt altandør. Skitse, tilbud mv. var fremsendt til bestyrelsen, som godkendte forespørgslen.

Godkendelsen er gældende til den 1. maj 2020.

Nyt fra grundejerforeningen

Intet nyt herfra.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Kloak

Firmaet Kloagger kommer på inspektion den 2. maj af vores Østfløj, hvor der tilsyndeladende er problemer med lugtsener fra kloakken og toiletterne.

I den forbindelse blev det besluttet, at Pernille og Jens udfærdiger mail med vejledning til egen vedligeholdelse af kloakker og toiletterne.

Nye hækplanter

Jens har indhentet tilbud på nye hækplaner ud til Østre Kvartergade. Tilbuddet accepteret og bedt tilbudsgiver om at iværksætte beplantningen.

Elevatorstop

En andelshaver havde ved flere lejligheder oplevet uregelmæssige stop i vores elevator. Montør har udfærdiget fejlen. Denne er dog ikke oplyst til os, så vi retter henvendelse til montøren for at få denne.

Status vedr. verserende sager

Ventilationsanlægget

Ventilationsanlægget blev gennemgået i næsten samtlige lejligheder ved vores havedag den 7. april 2019. Dog var der ikke adgang til 3 lejligheder og to mangler fortsat. Derudover er der én igangværende og her afventes andelshavers udmelding om nyt tidspunkt for tilsyn.

Bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan

Vores bygning forventes at blive gennemgået ved vores havedag den 6. oktober 2019. Herefter vil eventuelle vedligeholdelsesopgaver tilgå vores vedligeholdelsesplan.

Havedag lørdag d. 22. juni 2019

Denne er under forberedelse, herunder opgaverne på dagen og indkøb hertil af fx cykel- og barnevognsmærker, evt. fortærring mv.

Håndtering af overdragelser

Der var udarbejdet er skriftlig udkast til dette, som blev gennemgået. Der var enkelte forespørgsler, som der var enighed om skulle forelægges vores administrator. Desuden var der enkelte kosmetiske rettelser.

Der arbejdes videre på denne.

Madaffald

Der afventes et udspil fra Hvidovre kommune om den større affaldssortering ved kilden/hos os. Pernille og Klaus er vores kontaktpersoner over for kommunen.

Status på stole og borde, herunder antal og stand

Stole og borde er optalt til 30 stole og 3 borde. Alle i god stand. Bestyrelsen vurderede at dette antal er tilfredsstillende, så indtil videre er køb af nye stole og borde udsat.

Jubilæumsfest

Forberedelserne til denne fest er igangsat, og kontaktpersonerne er Pernille og Ditte.

Låneomlægning

I forbindelse med at renten er faldet endnu mere, har vi modtaget et nyt tilbud om låneomlægning. Tilbuddet syntes ikke at være en fordel for os, så der arbejdes ikke videre med det.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Bestyrelsen har bemærket, at der ikke er opsat nye navnemærkater på enkelte postkasser. Leif fremsender mails til de berørte om at få dette bragt i orden hurtigst muligt.

Næste mødedato

Onsdag den 7. august 2019 kl. 19.30 (dog tjekkes hos bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke tilstede under punktet)