Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 08.08.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 8. august 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Robert, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ditte, Maiken og Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 3

Denne handel er afsluttet.

Andel 4

Overtagelse d. 1. september 2019.

Andel 13

Denne er endnu ikke afsluttet. Forsikringssag oprettet og forventes afsluttet snarest.

 

Opgravning i gården ved teknikskur

Opgravet for adgang til Internetkabler af TDC. Endelig dækket til, dog med utilfredshed over ”dybe” gravespor. TDC kontaktes for udbedring af disse.

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald

Næste weekend med storskrald bliver 16.-18. august 2019.

 

Uformel formandsmøde 25. juni 2019

Vi var repræsenteret til dette møde, som formanden for Grundejerforeningen havde indkaldt til. Se vedlagte eget referat derfra.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Bogføring pr. 30. juni 2019

Dette punkt udsat.

Havedag 22. juni 2019

Havedagen gik godt og mange deltog. Ud over de sædvanlige opgaver, blev det konstateret, at der var en del myrekolonier rundt omkring teknikskuret. På dagen blev der indkøbt myrelokkedåser til bekæmpelse af myrerne.

Myrebekæmpelse vil blive del af fremtidige arbejdsopgaver til havedagene.

Vand fra altan

En andelshaver havde konstateret vand fra ovre altan på sine terrasser. Dette ses at være afklaret indbyrdes mellem andelshaverne.

I øvrigt gøres opmærksom på vores Husorden, som kan ses på vores hjemmeside.

Hækplanter

Der er sat nye hækplanter mod Østre Kvartergade. Vores hækplanter er i øvrigt blevet klippet, selv om det var lidt sent.

Andelshavere i stueplan opfordres til at få klippet deres hække på ydersiden af bygningen – det er deres ansvar at det sker.

Jubilæumsfest 2019

Festudvalget arbejder videre og ihærdigt på denne og melder snarest dato ud.

Utætte tagrender

Der er flere steder konstateret utætte tagrender. Disse utætheder skal repareres og håndværker vil blive rekvireret.

Alle andelshavere opfordres til at give formanden besked på mail adressen formand@mg-ab.dk hvis de oplever dette. Fristen herfor er 8 dage fra offentliggørelsen af dette referat.

Ventilation

I forlængelse af bestyrelsens gennemgang af ventilationsanlæggene på vores havedag d. 7. april 2019 vil der blive rekvireret håndværker til at udbedre de konstaterede fejl.

Vindskeder

Vindskeder i karnapperne ser meget tørre ud og trænger til maling. Der rettes henvendelse til håndværker for maling af disse – evt. samme som kan reparere vores tagrender for at gøre det billigere og mere smidig.

Status vedr. verserende sager

Madaffald

Vi bliver nu omfattet af den mere detaljerede madaffaldssortering og denne starter d. 1. oktober 2019. Vi får leveret skraldespande og specielle komposterbare poser til vores køkkener inden ordningen starter. Vi får desuden opstillet 3 madaffaldscontainere på hver 140 liter i vores miljøstation. Det hele forventes leveret i 2. halvdel af september 2019.

Desuden vil samtlige andelshavere modtage et brev i e-Boksen, hvor de informeres om den nye affaldsordning.

Der bliver mulighed for evt. at afmelde én eller flere af vores nuværende affaldscontainere. Dette vil løbende blive evalueret af bestyrelsen.

Havedag 6. oktober 2019

Øvrige andelshavere opfordres til at fremkomme med eventuelle forslag til arbejdsopgaver til en havedag. Forslagene fremsendes på mailen formand@mg-ab.dk

Låneomlægning

Renten er stadig historisk lav og nu nede på ½ %. Selv om vi lige har omlagt vores lån, kan det måske godt være interessant for os at omlægge på ny. Dette følges fra sidelinjen og i tæt samarbejde med vores administrator. Tilbud på låneomlægning rekvireres ved lejlighed fra vores bankforbindelse Nordea.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen

Evt.

Det er konstateret, at de nye podede skud på vores to træer i gården brækker af. Opbinding af de resterende skud foretages på næste havedag.

Næste mødedato

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19.30.

 

 

Uformelt formandsmøde 25. juni 2019 i Grundejerforeningen Avedørelejren

Jeg var vores repræsentant ved sidste uformelle formandsmøde d. 25. juni 2019 i Grundejerforeningen Avedørelejren. Mødet varede 1 1/2 time.

Her er hvad jeg noterede mig på mødet:

1) Der var 7 personer tilstede inkl. formanden Helle Lindsel, repræsenterende hver sin ejer-/andelsboligforening

2) Mange af lejrens træer er ramt af sygdom (elmesyge) og flere af dem skal enten fældes eller beskæres kraftigt. Der er udarbejdet en rapport over Avedørelejrens træer og deres tilstand af Grøn Entreprise. Det er dyrt at beskære/fælde de ramte træer, så det vil blive gjort successivt. Desuden skal der plantes nye træer.

3) Afhentning af storskrald i juni måned var gået helt skævt. Grundejerforeningen betaler for rydningen af det, som desværre og fejlagtigt var henlagt på den sædvanlige plads for storskrald. Ordningen evalueres i bestyrelsen og dets eventuelle fortsættelse vurderes. Dog er næste weekend med storskrald d. 17.-18. august 2019.

4) Grundejerforeningen følgegruppe til den nye lokalplan for Avedørelejren havde været til møde med kommunen d. 6. juni 2019 for gennemgang af udkast til ny lokalplan. Udkastet til den nye lokalplan er en sammenlægning af flere lokalplaner (nr. 430 og 442) og den sigtes på at være en bevarende og konserverende lokalplan. Og ikke udviklende. Forventes i høring ultimo 2019.

Der var overvejelser om, at skrive både Designmanualen og Den Grønne manual ind i lokalplanen.

5) I forlængelse af, at Den Grønne manual blev nævnt præciserede formanden, at denne manual gælder. Det betyder bl.a. at hegn kun må opsættes i forbindelse med institutioner og legepladser, at hække kun må opsættes vinkelret på bygningen og det med visse maksimale mål i højde og længe (herunder længde for en terrasse godkendt længde fra mur). Der må således ikke være hække (eller hegn, jf. ovenfor) opsat langs med bygningen og disse skal fjernes. Der må ikke sættes noget op på facaderne, herunder paraboler.

Bestyrelsen opfordrede alle sælgere med have, hæk mv. om positivt at oplyse, at et opsat hegn/hæk (enten af én selv eller tidligere ejere) er ulovligt/ikke i overensstemmelse med Den Grønne manual (evt. kommende lokalplan) og at man som køber derfor ikke kan have en berettiget forventning om, at et hegn eller en hæk kan blive stående.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt inspicere Avedørelejren for at danne sig et overblik over dette. Det er dog frit for de enkelte bestyrelser at orientere (igen) de enkelte ejere/andelshavere om Den Grønne manual og hvad den indeholder vedr. hegn, hæk, mv.

 

Klaus Hasselby