Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 10.09.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag, den 10. september 2019 kl. 19.00

Fremmødte:

Pernille, Jens, Kjeld, Leif, Ditte, Maiken og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel nr. 4

Dette punkt blev behandlet til sidst på bestyrelsesmødet, da både Jens og Klaus forlod mødet på grund af inhabilitet.

Bestyrelsen drøftede mangelindsigelse vedr. denne andel og bestyrelsen sender svar til denne.

Ny affaldsordning

Vores fælles miljøstation besigtiget med AB Artillerimagasinet. Vi får tilsammen 4 nye containere til madaffald. Vi har på nuværende tidspunkt 7 store affaldscontainere. Ved besigtigelsen blev det i fællesskab besluttet, at én af de store nuværende affaldscontainere opsiges, 2 omdannes til plastaffald og én omdannes til metalaffald. De resterende 3 affaldscontainere bliver til restaffald.

Vores Kjeld kontakter kommunen herom.

Vores nye affaldsspande inkl. affaldsposer og sorteringsvejledning er modtaget og sættes frem på fællesarealet på loftet med påførsel af lejlighedsnummer ved nøglevedhæng. De enkelte andelshavere bedes selv afhente deres spand mv.

Når den sidste rulle af affaldsposer tages af én andelshaver, retter samme andelshaver henvendelse til bestyrelsen for bestilling af nye affaldsposer. Henvendelsen sker på mail adressen bestyrelse@mg-ab.dk

Flere andelshavere havde klaget over træg lås på døren til vores miljøstation. Det blev besluttet i samarbejde med AB Artillerimagasinet at udskifte cylinderen og dele udgiften hertil.

Havedag d. 6. oktober 2019

Næste havedag er søndag den 6. oktober 2019 kl. 11.00.

Det skal bemærkes, at det er 2. havedag af i alt 3 havedage i perioden fra sidste ordinære generalforsamling og frem til den næste ordinære generalforsamling.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Omlægning af lån

Diskuteret eventuel omlægning af lån fra 1,5 % til 0,5 %, og om det i forlængelse af dette kan give en nedsættelse på ny af vores boligafgift.

Enighed om at kontakte Nordea for økonomisk beregning for en eventuel ny omlægning af lån. Der ønskes aftale om møde med Nordea herom.

Viser beregningerne sig at være økonomisk positive for os, kan der blive tale om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at give bestyrelsen mandat til at gå videre med låneomlægning inden for aftalte rammer.

Varmepumpe

Danfoss havde besøgt os i forbindelse med inspektion/kontrol af vores varmepumpe i teknikskuret. Danfoss konstaterede ved besøget, at varmepumpen er defekt og bør skiftes. Udskiftningen forventes at koste ca. 10.000 kr.

Desuden rådede Danfoss til, at indstillingen ændres til automatisk, så pumpen automatisk virkning efter temperaturer.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

1. oktober 2019 kl. 19.30 (aftalt på mødet d. 8. august 2019)