Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 1.10.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Kjeld, Leif, Jens og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ditte, Maiken og Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2019 kl. 19.30 på loftet, mellemgangen. Indkaldelsen er rundsendt på mail den 24. september 2019 og endvidere udsendt ved omdeling i samtlige postkasser den 25. september 2019.

Endvidere er der den 1. oktober 2019 omdelt indkaldelse dateret 1. oktober 2019 i samtlige postkasser. Til denne indkaldelse var vedhæftet finansieringsoplæg fra Nordea dateret 24. september 2019.

Salg af andele

Andel 4

Denne handel er afsluttet.

Andel 13

Denne er endelig afsluttet.

Henvendelse fra AV2 vedr. valuarvurdering

Deres henvendelse er besvaret og derved afsluttet fra vores side.

Nyt fra grundejerforeningen og ABF

Formandsmøde/dialogmøde

Grundejerforeningen har inviteret til møde d. 29. oktober 2019 kl. 18.30 i Smedjen. Vi deltager med to personer.

En person fra Magasingården havde forespurgt bestyrelsen om maling af p-båse på parkeringsarealet nord for ejendommen. Da dette er et anliggende for Grundejerforeningen medtages dette på nævnte møde.

ABF Generalforsamling

ABF har indkaldt til deres kredsgeneralforsamling, hvor vi som medlem kan deltage. Generalforsamlingen er den 10. oktober 2019 og er sammenfaldende med vores egen ekstraordinære generalforsamling, så der var ikke interesse fra vores side om deltagelse.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Låneomlægning

Bestyrelsen er i tæt dialog med Nordea om dette. Vi har tidligere modtaget finansieringsforslag, som viste fordele ved omlægning. Dette gav anledning til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 10. oktober 2019, hvor nye opdaterede beregninger vil blive fremlagt.

Bogføring pr. 30. juni 2019

Bogføringen er gennemgået af Kjeld og det gav ikke anledning til bemærkninger. Det kører efter planen.

Jubilæumsfest 2019

Jubilæumsfesten er på grund af tids- og arbejdspres udskudt til næste år. Bestyrelsen vil anmode generalforsamlingen om, at denne holdes den 20. juni 2020 i forbindelse med havedagen.

Utætte tagrender

Tre andelshavere havde meddelt formanden om konstateret utætte tagrender. Disse utætheder skal repareres og håndværker vil blive rekvireret. Forinden der rettes henvendelse til håndværker vil tagrenderne blive set for eventuelle yderligere utætheder efter et regnvejr og i dagslys. Bestyrelsen foretager denne.

Vindskeder

Der er rettet henvendelse til håndværker for maling af disse – evt. samme håndværker, som kan reparere vores tagrender og ventilation. Bestyrelsen arbejder videre med dette og forsøger at få en samlet aftale med samme håndværker.

Ventilation

Se ovenfor under ”Vindskeder”.

Andelshaveres kontakt til bestyrelsen

Når andelshavere henvender sig til bestyrelsen med spørgsmål, forespørgsler mv., så kan de have en forventning om, at disse henvendelser behandles på førstkommende bestyrelsesmøde og ikke før.

Der kan således ikke forventes et hurtigt svar fra bestyrelsen på disse henvendelser. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at der undtagelsesvis kan være presserende henvendelser, som kræver hurtig stillingtagen og ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde. Denne vurdering foretager bestyrelsen.

Det skal præciseres, at når det er oplyst i et bestyrelsesmødereferat, mail rundsendt til alle andelshavere eller anden information/opslag, at ”nærmere information følger”, så følger dette når bestyrelsen ved mere om emnet og så er der ingen grund til at andelshavere begynder at kontakte bestyrelsen med diverse yderligere forespørgsler om samme emne.

Bestyrelsen har netop ved disse informationer sorteret og evt. omskrevet disse inden at dette bliver videresendt som relevant information til andelshaverne.

Dette senest oplevet ved den nye affaldssorteringsordning, hvor det er bestyrelsens opfattelse, at der blev videresendt den relevante information om ikrafttrædelse, vejledning for sortering, containerplacering mv. om dette.

Yousee

Yousee har meddelt os, at der er ændringer til deres TV programpakker. Der kommer nye kanaler til og andre forsvinder. Vi har modtaget brev fra Yousee om dette, herunder ikrafttrædelsestidspunktet. Brevet sendes på mail rundt til alle andelshavere.

Status vedr. verserende sager

Ny affaldssortering

Den nye affaldssortering er trådt i kraft den 1. oktober 2019. Alle andelshavere har afhentet de nye affaldsspande til vores madaffald, de specielle komposterbare poser og en sorteringsvejledning.

Vi har fået opstillet affaldscontainere i vores miljøstation til madaffald, plast, metal og restaffald.

Vær opmærksom på, at der på alle containere står hvad der må kommes i dem. Sorter venligst herefter.

Uden for vores miljøstation er der containere til pap, glas, tøj, batterier og papir.

Havedag 6. oktober 2019

Udkast til arbejdsopgaver gennemgået og rettet til.

Havedagen starter kl. 11.00.

Rotter

Det er information på vores hjemmeside om dette hvis man oplever rotter i og ved ejendommen.

Behandling af Indkomne forslag

Maling af p-båse

En beboer i Magasingården havde rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. maling af p-båse på parkeringsarealet nord for bygningen, da der var konstateret en del ”skæve” og unødig pladstagende parkeringer.

Dette er et anliggende for Grundejerforeningen og forespørgslen medtages på det kommende formandsmøde/dialogmøde den 29. oktober 2019, jf. ovenfor.

Herfra skal bilisterne dog opfordres til at parkere ”lige” og vise hensyn til at der gives plads til flest mulige biler.

Evt.

Invitationer

Vi har modtaget diverse invitationer vedrørende administration, udstillinger, til- og ombygninger mv. fra diverse afsendere. Vi har ikke fundet disse relevante og deltager ikke.

Røgfri andelsboligforening

Et beboer i Magasingården ønsker en diskussion af, om vi eventuelt skal være en røgfri andelsboligforening, jf. artikel i det seneste nummer af medlemsbladet ABF Nyt.

Dette kan eventuelt være et oplæg til diskussion på vores næste ordinære generalforsamling.

Næste mødedato

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30.