Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 20.5.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 19.30, videomøde med alle de deltagende pers.

Fremmødte:

Jens, Leif, Maiken og Klaus.

Meldt fra / ikke mødt:

Pernille, Kjeld, Robert og Ditte.

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Generalforsamling

Denne er udsat til september 2020. Når endelig dato er fastlagt udmeldes den til samtlige andelshavere. Ny indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes ligeledes.

Vores administrator deltager i generalforsamlingen.

Det skal oplyses, at i forbindelse med indkaldelsen til den nu aflyste generalforsamling den 2. juni 2020, er årsrapport 2019, forslag mv.  tidligere uddelt til samtlige andelshavere i deres postkasser.

Salg af andele

Salg af andelene nr. 26 og nr. 31 er igangsat og der er opslag i skab ved teknikskuret om disse salg.

Der er intern køber til andelslejlighed nr. 31.

Sælger af andelslejlighed nr. 26 har fået udleveret interesselisten, som kan anvendes efter den interne ansøgningsfrist, er udløbet med oplysning om, at interne købere har fortrinsret.

Godkendelse af ny andelshaver af andel nr. 26 sker ved ekstraordinært bestyrelsesmøde med forventet tre deltagere. Formanden arrangerer.

Interesseliste

Der er nu 42 på interesselisten. Det er bestyrelsens opfattelse, at flere på listen falder fra som interesserede, når de får kendskab til boligafgiftens størrelse.

Det blev besluttet, at på vores hjemmeside under fanebladet ”Lejligheder til salg” suppleres der med oplysning om boligafgiftens størrelse ud for intervaller af lejlighedsstørrelser.

Nyt fra grundejerforeningen

Intet nyt til dette punkt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Smækkende dør til mellemgangen

En andelshaver havde rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. døren til mellemgangen på 2. sal fra 21A, da den smækker hård i.

Vallensbæk Maskinsnedkeri vil blive kontaktet for denne opgave, da han alligevel skal se på vores tagrender og vindskeder.

Status vedr. verserende sager

Ventilation

Ventilationsfirma kommer på inspektion af ventilationen i vestfløjen den 25. maj 2020.

Anmodning fra andelshaver vedr. ombygning af køkken

Anmodningen fra andelshaver har bestyrelsen besvaret med, at forslag ikke kunne godkendes, som det blev fremlagt.

Andelshaver har efterfølgende oplyst til bestyrelsen, at han arbejder videre på dette efter de retningslinjer og anbefalinger, som bestyrelsen gav i sit svar. Han forventer at have ny plan klar til næste bestyrelsesmøde.

Salg af containere

Dette igangsættes, der skal sælges to af vores affaldscontainere.

Rude 23B

Denne er skiftet efter branden i krukken.

Behandling af Indkomne forslag

Nedsættelse af boligafgiften

Bestyrelsen har sendt et forslag til revideret budget 2020 til samtlige andelshavere i forbindelse med indkaldelse til den aflyste generalforsamling til afholdelse den 2. juni 2020. Dette forslag indebærer en nedsættelse af boligafgiften på knap 5 % pr. 1. juli 2020.

Bestyrelsen vil gerne fastholde dette budget for 2020.

For at få gennemført en nedsættelse af boligafgiften pr. 1. juli 2020 vil bestyrelsen sende forslaget til høring blandt andelshavere ved mail til alle-mailinglisten. Det forudsættes dog, at mindst 2/3 af samtlige andelshavere tilkendegiver, at de støtter dette forslag, før bestyrelsen gennemfører en nedsættelse.

Havedag

Næste havedag er den 20. juni 2020. Denne havedag er den første af havedagene i 2020/21 perioden. Fra bestyrelsen er Maiken og Klaus ansvarlige.

I denne Corona tid vil havedagen blive afviklet med fysisk tilstedeværelse på dagen og med mulighed for, at andelshavere kan byde ind på opgaver, som udføres umiddelbart forinden havedagen.

Bestyrelsen fremsender mail om arbejdsopgaver, som andelshavere kan byde ind på.

Video Låsesmøring

En beboer i andelsboligforeningen har lavet en video om, hvordan man kan rense og smøre låsecylinderen i egen dørlås. Denne redigeres færdig og vil herefter kunne ses med link henvisning på vores hjemmeside.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

Dette vil blive afholdt midt i august eller primo september 2020.