Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 2.9.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 2. september 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Pernille, Maiken, Ditte, Kjeld, Jens

Meldt fra / ikke mødt:

Klaus

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Ditte blev valgt til referent.

Formanden orienterer

Generalforsamling 14.9.2020:

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om forhandling og evt. valg af ny administratorer og revisor med baggrund i opdelingen af AdministratorTeamet godkendt.

Det drøftes at man bør indhente tilbud for både nuværende administrator AdministratorTeamet samt fra foreningens nuværende kontakt Birgitte Rasmussen, der udtræder af AdministratorTeamet for at oprette nyt selskab før endelig beslutning tages.

Andre nye forslag:

Jens har forslået at man ved fraflytning betaler gebyr som procentsats beregnet ud fra lejlighedsstørrelse og andelskrone i stedet for nuværende ordning, hvor der betales et fast beløb sv.t. ca. 3000 kr. Begrundelsen for dette er, at der fortsat tilfalder mere arbejde for bestyrelsen i forbindelse med flytninger. Godkendt.

Ændring af husorden mht. klipning af hække, således at det præciseres at dette skal ske mindst 1 gang årligt inden 1. juli. Godkendt

Tjek af budget 2020 – 2021: Ingen ændringer.

Der uddeles tillæg til bestyrelsen beretning. Der er ingen kommentarer til denne.

 

Overdragelse af andele

Overdragelse af andelene nr. 26 og nr. 31 er gennemført. Overdragelse af andel 8 er 1.9.2020, som også er gennemført. Det bemærkes her at der mangler lejlighedsmappe, som angiveligt heller ikke var der da fraflyttende andelshaver flyttede ind.

Ingen yderligere kommentarer til dette.

Andelslejlighed nr. 24 er fortsat til salg

Nye på interesse-listen er sendt videre til andelshaver nr. 24.

 

Legehus renoveret

Patrick og hans bror har lagt nyt tag på legehuset.

 

Grundejerforeningen

 

Generalforsamling i grundejerforeningen 10.9.2020. Beboer Jan har ytret interesse i at stille op til grundejerforeningens bestyrelse, hvilket der umiddelbart ikke findes problem i. Vi må sende to fra foreningen og vil opfordre Jan til at møde op sammen med bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen opstiller Jan til grundejerforeningens bestyrelse.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Mørke fliser i nogle badeværelser (Jens): Dette er undersøgt ved fagfolk. Der er tale om harmløse misfarvning som svinder ved optørring. Man kan undgå dette ved at mætte fliserne med Akemi Anti Plet, nano effekt. Dette skal afprøves, gerne efter optørring og herefter stillingstagen til information til andelshavere.

Containervask: Fordeling MG / Artillerimagasinet. Artillerimagasinet betaler for deres ene container.

7 containere er renset da både 4 containere der aktuelt er i brug samt 3 reservecontainere er renset. Det skal præciseres at kun containere i buret skal renses. Leif sender mail om dette. Der er aftale om rensning 4 gange årligt.

Status vedr. verserende sager

Ventilation: Der er kommet på regning på udskiftning. Der er ikke kommet klager på ventilationsanlægget siden. Pernille fortæller dog at der fortsat opleves problemer med denne. Ditte bemærker at hun kan høre motoren ”larme” fra ventilationen i øst-fløjen i lejlighed 28. Der informeres om mulighed for at undersøge dette nærmere via loftet, hvilket Ditte vil forsøge.

Myrer i gården: Det årlige angreb er overstået. Det er undersøgt nærmere om hvorvidt det er skadeligt og konklusionen blev at sandet under fliser kan svinde, men at de ellers ikke er skadelige. Flere andelshavere, særligt i stueplan har været generet af myrer i lejlighederne. Der har tidligere været opsat myrelokkedåser i gården i forbindelse med havedag. Det aftales at der i forbindelse med forårets havedag opsættes forebyggende lokkedåser samt der i forbindelse med næste havedag indkøbes kvalitets-sand til stabilisering af fliser.

TDC Fibernet: Snak om at der i forbindelse med installation af fibernet umiddelbart bør verificeres at de enkelte stik virker, således at det undgås at dette skal laves om flere gange.

Der har været korrespondance med TDC vedrørende accept af at de får adgang til foreningen i forbindelse med installation. Endvidere vedrørende manglende tilmelding af seks andelshavere. Der er sendt mail eller lagt fysisk print i deres postkasser.

Tæring under altaner: Jens har kigget på det. Der er tale om tæring af pladen og ikke det bærende element. Disse vil løbende blive efterset og udskiftet ved behov.

Havedag Søndag d. 4. oktober 2020: Der blev runddelt forslag til arbejdsliste. Der er indkøbt pærer til lamper i gården. Der tilføjes indkøb af brune sække til gården, samt indkøb af maling (I 5 L spande) og pensler mhp maling af træværk i gården og derefter godkendes denne.

Emhætter: Der er kommet mails fra andelshavere vedrørende emhætter grundet fejl og slidtage. Det aftales at der i forbindelse med havedag laves gennemgang af emhætter, hvor det noteres fejl og mangler og der herefter indkøbes reservedele.

Spots i køkkener: Der har i forbindelse med flere fraflytninger været oplevet problemer med spots i køkkenet, hvor man har mistænkt fejl i installationen. Det bemærkes at spotlamperne ikke er en del af den faste installation og bør betragtes som en almindelig lampe. Såfremt der er problemer med disse, bør det repareres inden fraflytning, alternativt medtages i vurderingsrapporten. I flere tilfælde har problemerne med spots være simple at løse ved f.eks. udskiftning af transformer,

Behandling af Indkomne forslag

 

Evt.

abf har udgivet abf-håndbog.

Næste mødedato

Den 14/9 kl  18 i sidelokale til Auditoriet. (Forud for generalforsamling).