Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 2.12.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 2. december 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Kjeld, Poul, Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ditte, Pernille og Patrick

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Valuarvurdering

Valuarvurdering bestil og det er aftalt med valuaren, at han kontakter os, når han vil besigtige vores ejendom. Én fra bestyrelsen vil være til stede ved besigtigelsen.

 

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen vurderede denne og fandt ikke anledning til ændringer, rettelser, tilføjelser mv. af denne.

 

Backup & Restore

Der er tegnet årsabonnement på løbende total back-up af vores hjemmeside.

 

Julelys og gløgg i Magasingården

Julelys i gården var sendt i udvalg. Dette udvalg har udsmykket vores gård med fantastiske lysopsætninger og dette ikke set smukkere i Magasingårdens historie, så stor ros fra bestyrelsen til udvalget.

 

Ligeledes stor ros til samme udvalgs arrangement af gløgg og æbleskiver for Magasingårdens beboere.

 

Salg af andele

Der er pt. ingen andele til salg.

 

Ejendomsskat

Vi har modtaget vores opkrævning af ejendomsskat for 2021 fra Hvidovre kommune. Grundskyld er den samme som for 2020, men de øvrige afgifter er steget med ca. 27.000 kr. fra 2020 til 2021.

 

Dette undersøges nærmere ved henvendelse til andre foreninger i Avedørelejren, for om de har fået samme stigning. Evt. henvendelse til Hvidovre kommune herefter.

Grundejerforeningen

 

Vores repræsentant i Grundejerforeningens bestyrelse Jan Thorlind, havde på mail orienteret os om deres fokus på et høringssvar til den nye lokalplan 469.

 

Grundejerforeningen vil arbejde på et overordnet høringssvar for hele Avedørelejren. Det vil de gøre umiddelbart efter deres næste bestyrelsesmøde d. 17. december 2020.

 

Grundejerforeningens bestyrelse opfordrede til, at de enkelte ejer- og andelsforeninger selv udarbejder høringssvar til lokalplanen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Henstilling om klipning af hække til andelshavere

Henstillingen fremsendes snarest.

 

Campingbord

Vores forening har fået tilbudt et campingbord fra en andelshaver. Bestyrelsen ser på tilbuddet.

 

Det skal i denne forbindelse nævnes, at hvis en andelshaver tilbyder et eller flere aktiver til foreningen, så tilfalder det/de foreningen, hvis vi siger ja til det/dem. Vi er ikke interesseret i et ”lån” af et eller flere aktiver.

 

Salg af affaldscontainere

Vi har solgt to af vores brugte affaldscontainer, som var blevet i overskud ifm. den nye affaldssortering. De indbragte 800 kr. og er afhentet af køber.

 

Låneomlægning

Kjeld arbejder stadig på at få opstillet eventuelle sigtemærker for hvornår det kan være relevant for en låneomlægning.

 

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469

Leif havde været til orienterende møde vedr. lokalplan 469 med Hvidovre Kommune, repræsentanter fra Avedørelejrens bestyrelsen og andre foreninger i Avedørelejren.

 

Leif refererede herfra. Der er tilsyneladende begået en del formelle fodfejl fra Hvidovre Kommunes side, som der arbejdes på at udbedre. Ellers god dialog mellem parterne.

 

Vores høringssvar udarbejdes af bestyrelsen.

 

Input fra andelshavere modtages gerne og sendes til bestyrelsen.

 

Frist for høringssvar til Hvidovre kommune er sat til den 8. januar 2021.

 

Vedligeholdelsesplan

Til vores vedligeholdelsesplan tilføjes ventilationsanlægget for nordfløjen, da denne ikke har været tilset eller serviceret i meget lang tid. Ventilationsanlægget i nordfløjen vil blive besigtiget af tekniker.

 

Vi har modtaget to tilbud vedr. vores emhætter i lejlighederne. Det ene tilbud omfattede en hel udskiftning af emhætten.

 

Det andet tilbud omfattede en servicering af emhætten med udskiftning af glas, filter og lyskilde.

 

Det var en større prisforskel på de to tilbud, så bestyrelsen vurderede, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan tages en endelig beslutning.

 

Tagryg

Vi har modtaget tilbud for udbedring af tagryggen fra to leverandører. Vi vil vurdere dem i samarbejde med vores administrator, da der er stor prisforskel på dem og de arbejder, som tilbuddene omfatter.

 

Fibernet

Vi har haft kontakt til TDC´ mand i Avedørelejren, som står for den praktiske del med at få trukket fibernet kabler til de enkelte lejligheder. Vi havde fået forevist deres træk af kabler i kabelkasser på muren i anden forening.

 

Oplægget fra TDC var kabelkasser på den indvendige mur mod gården, men det har bestyrelsen modsat sig. TDC havde så tilbudt at grave kabler i jorden langs muren på de udvendige sider mod Gl. Byvej og Magasingade, så de lejligheder med udvendig indgang fik kabelbakker her. Lejlighederne i opgangene vil få deres kabler ind via opgangene.

 

Jens gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der allerede skulle være trukket fibernet i ejendommen. Aftalt at TDC kontaktes for teknisk gennemgang med Jens.

 

Udendørs dørskilte

Pernille har arbejdet på dette og er ved at have forslag til dørskilte klar.

Behandling af Indkomne forslag

Lygtepælen ved indkørslen til p-pladsen på nordsiden er for noget siden påkørt, hvilket medførte, at den nu er fjernet. Det vides dog ikke hvem der har fjernet den. Vi henvender os til Grundejerforeningen for hvad der er sket og skal ske.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

27. januar 2021 kl. 19.30

[er rettet til 20. januar 2021]