Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 20.1.2021

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 19.30, virtuelt

Fremmødte:

Leif, Jens, Kjeld, Klaus, Poul, Patrick og Ditte

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Ditte

Omkonstituering af bestyrelsen

Pernille har valgt at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Ditte, som er 1. suppleant, indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet. Pernille var desuden sekretær i bestyrelsen og Ditte overtager denne post. Desuden er der ledige ansvarsområder, herunder elevator, kloak og vinduer. Patrick melder sig som ansvarlig for elevator og Poul melder sig som ansvarlig for kloak og vinduer. Dette vedtages.

Formanden orienterer

Valuarvurdering

Den årlige valuarvurdering er i gang. I forbindelse med besigtigelse af ejendommen, blev besigtigelse af lejlighed indvendig sprunget over, grundet corona-situationen. Selve vurderingsrapporten forventes at være på vej.

Ejendomsskat 2021

Det fremgår af nye tal for ejendomsskatten for 2021, at gebyrer for håndtering af genbrug, som indbefatter containere til papir, glas, pap, metal og plast er steget fra 230 kr. til 630 kr. per bolig svarende til en stigning på 174%. Det bemærkes at dette skal noteres i regnskabet. Det besluttes desuden at der skrives kort mail til Hvidovre Kommune med henblik på en nærmere forklaring på stigningen. I forbindelse med den nye affaldsordning, der blev indført sidste år bemærkes det, at kommunen i informationsmaterialet rundsendt til husstandene, gav udtryk for at den nye ordning var uden ekstra omkostninger. Leif vil sende mail.

Vedrørende storskraldsordning bemærkes det at grundejerforeningen afholder ekstraudgifter i forbindelse med forkert henstillet affald samt betaler grundbeløb per afhentning.

Låneomlægning

Nylig låneomlægning blev håndteret ved e-mail-korrespondance. Vi afventer papirer fra Nordea mhp. underskrift, der vil rykkes for disse. Vi skal herefter overveje nedsættelse af boligafgiften og evt. hvor meget. Man kan desuden overveje at hensætte en del af besparelsen, svarende til omkostningerne ved låneomlægningen. Dette besluttes i forbindelse med budgetmøde.

Generalforsamling

Vedrørende generalforsamling er denne planlagt til den 20/4-21. Hvis der fortsat er restriktioner, foreslås det, at man på forhånd aftaler alternativ dato. Dette er der enighed om. Der foreslås at denne kan være enten 1., 2. eller 3/6. Der er ingen indvendinger og det aftales at der vælges en af de nævnte datoer, hvor der også er ledigt i auditoriet. Formanden vil drøfte med vores administrator hvornår man, ved evt. udsættelse, bør holde forudgående bestyrelsesmøde, så alle frister overholdes.

Salg af andele

Ingen igangværende sager.

 

Grundejerforeningen

 

Intet nyt til orientering

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Henstilling om klipning af hække til andelshavere

Der er sendt henstillinger til i alt 3 andelshavere, hvoraf 2 har svaret at de vil sørge for klipning af hæk efter gældende regler og frister. Intet svar fra den sidste. Såfremt hækkene ikke er klippet efter 1/7, må der bestilles firma til dette på andelshaverens regning.

Campingbord

Foreningen har modtaget campingbord af andelshaver, til fælles brug. Dette har allerede været brugt af flere, som har været glade for det. Der er lavet nye sedler til reservation af borde og stole.

Henvendelse fra andelshaver vedrørende lyd i lejlighed.

Ditte har været forbi den pågældende lejlighed og lyden er verificeret. Andelshaveren har selv taget kontakt til tilstødende nabo, men ingen af dem kan forklare lyden. Der er mistanke om at lyden kan stamme fra ventilationsanlæg i midterfløjen. Der er planlagt tilsyn og evt. reparation/udskift af dette snarligt, hvor man vil tage ovenstående problematik med i sagen.

Container-rens

Det er rettet i aftale med Grøn Enterprise, således det er noteret at vi kun skal have renset 4 containere og ikke 7. Dette er dog underordnet i forhold til prisen, som er fast for op til 10 containere. Vi vil undersøge muligheden for at medtage mad-containere i aftalen uden merpris. Aftalen gælder for 4 gange i det kommende år. Det må overvejes om man fra næste år kun har behov for rens 2 eller 3 gange årligt, og evt. få en besparelse her. En løsning på en billigere ordning, kunne også være at lave fælles aftale i grundejerforeningen, da andre foreninger også har samme behov og bruger ordning. Således kunne man muligvis forhandle billigere løsning. Leif vil høre vores repræsentant i grundejerforeningen, Jan om han vil tage dette med på næste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen og om vi evt. skal stille det som forslag til næste generalforsamling. Det bemærkes desuden at vi tidligere har aftalt med Artillerigården at have fælles affaldsmøde 1 gang årligt, efter begge foreninger har haft generalforsamling.

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469

Vi afventer yderligere fra grundejerforeningen, før høringssvar kan færdiggøres.

Vedligeholdelsesplan

·       Tagryg

Der er kommet overslagspris og tilbudspris, med stor forskel. Der er udbedt opdateret og uspecificeret tilbudspris, således de 2 tilbud kan sammenlignes. Der skal dog liftfirma ud og vurdere før dette kan udfærdiges af firmaet og vi afventer dette.

·       Ventilation

Poul vil aftale møde med reparatører mhp. besigtigelse og vurdering af ventilationsanlæg. Jens vil deltage og bistå. Man må gøre opmærksom på at der muligt høres støj fra midterfløjens ventilationsanlæg.

·       Reparation af emhætter/nye filtre

Poul har modtaget tilbud vedrørende udskiftning af alle emhætter i lejlighederne. Prisen er ca. 6800 inkl. moms per lejlighed. Således vil dette være et større beløb. Svarer påfaldende, til tidligere indhentet tilbud fra konkurrerende firma. Det drøftes at udskifte defekte emhætter løbende, således at posten spredes ud over tid, når der er behov.

Fibernet

Der er foretaget linjeføring i flere lejligheder, dog er installationen pauseret og udsat, grundet corona og mangler i østfløjen. Det berørte lejligheder har fået besked og vil høre nærmere og varsles for besøg, inden arbejdet genoptages. Der er efter installationsproblemer med yderdørene i opgangene, hhv. 21A og 23B, hvor førstnævnte ikke lukker og sidstnævnte ikke låser ordentligt. Desuden er der skader efter installationen, hvor der mangler reparation og maling. Sidst, men ikke mindst er der efterladt skrald og pap i opgangen 21A og firmaet har stadig opgangsnøgle. Vedrørende døre er der sendt billeder til kontaktperson, der vil sende tømrer ud for at udbedre dette. Firmaet har desuden lovet at komme ud og udbedre skader, når installationen er helt færdig.

Der forventes først hul igennem til fibernettet i februar. Afventer tilbud. Man bør tage snak med AV1 og AV2 mhp. fælles aftale vedrørende internet og evt. overgang til fibernet. og hvad de har gjort sig af tanker. Evt. ny aftale med Dansk Kabel TV for internet og evt. TV (Grundpakke). Patrick vil kontakte de respektive foreningers kontaktpersoner.

Udendørs dørskilte

Pernille har lagt forslag i Klaus’ postkasse, som han ikke har haft mulighed for at tjekke. Aftaler at dette lægges til Leif, som vil kigge det igennem og så kan vi drøfte det på næste møde. Poul har desuden bekendt i anden forening i Avedørelejren, hvor bestyrelsesmedlem har bemærket at de har en fin løsning til samme postkasser. Poul vil forhøre sig om, hvem der har leveret dette for evt. lign. løsning. Han vil desuden tage billeder at denne løsning og sende rundt.

 

Behandling af Indkomne forslag

Ingen

Evt.

Lys i Miljøstationen. Har tidl. været drøftet, men strømforsyningen er for langt væk og ville blive en dyr omgang. Vi kan evt. overveje batteridrevet lampe med sensor. Vi kan evt. også indhente tilbud fra Hvidovre El.

 

Påkørt gadelampe ved parkeringsplads. Der spørges ind til om der er noget nyt, vedrørende om der kommer en ny. Der er gravet nyt kabel, og det forventes at der vil komme ny lampe.

Næste mødedato

Leif vil drøfte mulige datoer med Administrator og herefter sende forslag ud.