Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 24.03.2021

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 19.30, virtuelt

Fremmødte:

Leif, Jens, Kjeld, Klaus, Poul, Patrick og Ditte. Adm. Birgitte deltager i første del af mødet.

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Ditte

Formanden orienterer

Årsrapport 2020 og budget 2021 i udkast v/administrator Birgitte Rasmussen

Birgitte fra vores administrator BAREA deltog i mødet vedrørende dette punkt. Hun gennemgik årsrapporten 2020 og budget 2021.

Birgitte noterede sig rettelser i årsrapporten og disse vil hun formidle videre til revisor.

Til budget 2021 var der enkelte rettelser, som ligeledes blev noteret.

Efter gennemgangen af både årsrapporten 2020 og budget 2021 forlod Birgitte mødet.

 

Generalforsamling 2021

Det er besluttet i bestyrelsen at årets generalforsamling rykkes til den 1. juni 2021, grundet aktuelle corona-restriktioner. Der er sendt mail ud til andelshaverne, samt lavet opslag på tavlen ved teknikskuret.

 

Salg af andele:

Der er ingen aktuelle salg.

Grundejerforeningen

 

Formand for GRAVL  (Grundejerforeningen Avedørelejren) Helle Lindsel har meddelt at hun stopper og næstformanden tager over indtil der er nyt valg ved grundejerforeningens generalforsamling.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

 

Status vedr. verserende sager

 Lokalplan 469, høringssvar.

Der er sendt høringssvar afsted fra AB Magasingården. Der var forventet møde mellem GRAVL og kommunen i marts. Leif vil høre foreningens repræsentant i GRAVL Jan om der er noget nyt.

Henvendelse til kommune vedr. øgede affaldsgebyrer.

Leif har rykket kommunen flere gange for svar, men de har ikke reageret på dette. Keld foreslår at man kan lave indlæg i Hvidovre Avis, evt. som åbent brev til borgmesteren. Leif vil gå videre med dette.

Tagryg

Der er modtaget tilbud fra Vallensbæk maskinsnedkeri på tilbud der lyder på en samlet pris på 206.250 kr inkl. Moms. Det fremgår dog ikke om dette er inklusiv affaldshåndtering i forbindelse med arbejdet. I så fald det bekræftes at være indbefattet i tilbud, vedtages det at acceptere dette. Det foreslås at man i aftalen sikre at arbejdet pågår så vidt muligt uden forsinkelser, evt. ved først at betale endeligt ved afsluttet arbejde, evt. med dagbøder ved forsinkelser. Vedtages.

Ventilation + Reparation af emhætte/filtre

Poul orienterer: Ikke lykkedes at få reparatør ud og kigge på ventilationen. Dog har han indtrykket af at denne reparatør, kun er interesseret i at stå for arbejdet, såfremt dette indbefatter skift af alle emhætter, hvilket er meget omkostningsfuldt og ikke vurderes nødvendigt. Vi vil i stedet gå videre med at udskifte defekte emhætter evt. foretage reparationer. Dette skal dog være med tanke for om det kan betale sig at reparere eller vil give mere mening at udskifte denne helt. Poul går videre med dette, med assistance fra Jens.

Fibernet, udbedring af skader ved installation

Døren i trappeopgangen i vestfløjen er repareret. Der er ikke udført reparationer hos de andelshavere der har haft skader i forbindelse med arbejdet. Der er opsat gipsplader i trappeopgang i østfløj, men malerarbejdet er ikke udført. Klaus går videre med dette.  

Evt. indhentning af ny aftale om internet med øvrige foreninger (AV1, AV2)

Den aktuelle aftale løber til 2022. Patrick har forhørt sig hos de øvrige foreninger der er med i aftalen, som ikke har interesse i evt. genforhandling af aftale om fælles internet. Vi er aktuelt bundet af gældende aftale, men man ville muligvis kunne forhandle med DK Kabel TV der er aktuel udbyder om en ny aftale der inkluderer fibernet. Patrick vil høre DK Kabel TV om det er muligt at få konkurrencedygtigt tilbud, som kun gælder Magasingården.  Vi afventer dette.

Containervask, forslag til GF i GRAVL om fælles aftale.

Der skal stilles forslag til GF i GRAVL om at vi mener man bør arbejde for fælles aftale for containervask i GRAVL, da dette vil kunne medføre mindskede udgifter. Leif udfærdiger dette.

Udendørsskilte

Der er lavet forslag om at man i stedet for nuværende løsning som er rimelig dyr og ikke vejrbestandig for de lejligheder der har dør udenfor, i stedet laver skilte selv. Dette med lamineret ark med påsat Dymo. I så fald skal både Dymo og lamineringsmaskine indkøbes, og nogle skal stå for at lave skilte, i første omgang for alle, for ensartet udseende. Herefter for nye andelshavere ved indflytning og evt. hvis andelshaver har brug for udskiftning. Det foreslås at man blot nøjes med lamineret ark, hvor navne er printet. Vi vil desuden undersøge mulighed for Dymo der passer til postkasserne. Poul vil undersøge nærmere vedrørende omkostninger for dette.

Havedag forår 2021

Er ved seneste GF fastlagt til den 11. april 2021. Da der aktuelt er forsamlingsforbud, drøftes det enten at rykke denne eller at lave opgaveliste, hvor andelshaverne kan skrive sig på og udføre indenfor en given frist, ikke nødvendigvis på dagen. Dette var succesfuldt ved havedag sidste år og det besluttes at vi gennemføre havedagen med en opgaveliste, hvor man kan deltage ved at skrive sig på og fuldføre en opgave. Leif vil kigge på opgavelisten fra sidste gang og lave udkast. Har nogle i bestyrelsen forslag til opgaver, kan man skrive til Leif.
Der er planlagt at teknikskur og cykelskure skal males. Patrick vil stå for indkøb og udførelse af dette.

 

Behandling af Indkomne forslag

Ingen

Evt.

Ingen

Næste mødedato

Tirsdag den 4/5-21.