Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 4.5.2021

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 4. maj 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Patrick og Poul

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Ditte blev valgt til referent.

Formanden orienterer

Generalforsamling

1. juni 2021. Der er i auditoriet plads til 115 personer.  Med de nye retningslinjer er der mulighed for plads til alle med både en eller to stole i mellem. Kræver negativ coronatest/coronapas for deltagelse. Det praktiske arrangeres på dagen.

Frister vedr. GF: Opslag senest den 4/5-21, har hængt der længe.

Forslag til GF:
Er det relevant at sikre mandat til låneomlægning? Ikke umiddelbart, aktuelt er vi på 0,5%. Det besluttes at dette ikke fremsættes som forslag for nu. Såfremt det skulle blive relevant må det stilles ved ekstraordinær GF.

Derudover gennemgås forslag til datoer for havedage og GF.

Herudover gennemgås faste forslag.

Skal bekræftes, da de ikke skrives i vedtægterne.

Bestyrelsesmedlem på valg:
Jens og Ditte, genopstiller.
Poul og Patrick genopstiller som suppleanter.
Forslag til evt. nye suppleanter, disse kontaktes.

Formandens beretning: Leif agter at udfærdige denne.

Vedr. administrator og revisor. Foreslår genvalg.

Vedr. regnskab. Skal sikre at det aftalte ved seneste møde, at vi reservere vores kurstab. Leif kontakter Administrator vedr. dette. Såfremt der er uklarheder informeres bestyrelsen.

Overdragelse af andele

Ingen aktuelt.

Nyt fra grundejerforeningen

 

Forventet gennemførelse af GF den 27/5-21, vi afventer nærmere info. Klaus deltager som bestyrelsens repræsentant. Vi opfordrer desuden foreningens suppleant i grundejerforeningens bestyrelse, Jan, til at deltage. Vi vil gerne formelt opstille ham til bestyrelsen i Grundejerforeningen som ordinært medlem.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Vedr. sorte poser i madaffald: Desværre, trods husstandsomdelt info er der stadig sorte poser i madaffald. Det vil desuden blive bemærket i formandens beretning. Umiddelbart ingen god løsning på problemet.

Patrick meddelte , at han forventer at gennemføre maling af skure i gården når vejret tillader det.

Status vedr. verserende sager

Henvendelse til kommune vedr. øgede affaldsgebyrer: Der er blevet lavet åbent brev til borgmesteren, dette har desuden ikke haft nogen effekt. Det foreslås desuden skrive direkte til Borgmester Helle Adelborg eller at skrive åbent til øvrige politikere i kommunalbestyrelsen, evt formand for teknikudvalg.

Tagryg: Jens er kontaktet af tagmanden og de forventer at påbegynde arbejdet i løbet af de næste 2 uger, hvis vejret arter sig.

Ventilation: Der er sendt mail til Hvidovre El, der var hurtigt svar. Der er bestilt udskiftning af motor og ventilator på vestfløjen. Der er desuden bestilt 6 emhætter til udskiftning, hvor disse er defekte og det ikke vurderes at kunne betale sig med reparation. De respektive andelshavere skal orienteres vedr. dette. Den samlede pris beløber sig til 62.000.
Der har været henvendelse fra andelshaver, der sendes kort svar vedr. ovenstående.

Reparation af emhætte/filtre: se ovenstående. Det drøftes desuden om man skal lægge ansvaret for emhætter over på andelshaverne. Argumentet for at beholde det i foreningen, er at der er tale om centralt sug og kræver bestemt type emhætte og at man ikke kan pålægge andelshaveren at købe dette. Det er dog en stor udgift for foreningen, hvorfor man over en periode kunne udskifte alle og derefter overdrage ejerskab og ansvar til de enkelte andelshavere. Dette skal drøftes nærmere på et kommende bestyrelsesmøde.

Fibernet, udbedring af skader ved installation: Kontakt med Viktech, hvor der har været møde med besigtigelse af skader og der er lagt plan for udbedring. Der er videresendt faktura fra Vallensbæk maskinservice fra reparation af pumper på døre. Vitech er orienteret om dette.

Udendørsskilte: Poul har undersøgt priser for dymo, vil beløbe sig til en samlet investering på mellem 700-1000 kr. og vil kunne bruges både til dørskilte og muligvis også postkasserne. Kan dog kræve hyppigere udskiftning. Opgaven skal ligge hos medlem/suppleant i bestyrelsen, evt. udenfor bestyrelsen. Det besluttes at indkøbe dette, derudover skal der løbende indkøbes labels, før de faktiske omkostninger kan estimeres.

Evaluering af havedag forår 2021: Det gik ok. Der er som vanligt en lidt skæv arbejdsfordeling, hvor nogle yder mere en andre, men alt i alt er mange opgaver løst og ser gården fin ud. Der er næsten uændret antal deltagere.

Vedr. henvendelse fra andelshaver om myreangreb ud mod østre kvartergade ved østfløjen. Denne opgave føjes til opgaveliste for næste havedag

 

 

Behandling af Indkomne forslag

Ingen nye forslag.

 

Evt.

Der har været en henvendelse på formandsmail om forespørgsel på ledige andele og der er sendt svar. Der er en lang interesseliste.

Vedr. larm fra ventilation i midterfløjen. Der var blevet placeret radiator op ad ventilation, som skabte vibration, hvilket formentlig er forklaringen på larmen, dette er nu forhåbentligt løst.

Vedr. bygningsrådgiver og erstatningspligt for fejl på tagkonstruktion. Firmaet har svaret at de kun mener at have 10 års erstatningspligt, hvilket er overskredet, men tilbyder rådgivning mod betaling. Har ikke kunne dokumentere dette yderligere.

 

Næste mødedato

Den 1/6 kl. 17.30 i Auditoriet. (Forud for generalforsamling).