Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 17.30 (Forud for generalforsamling)

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Poul og administrator Birgitte

Meldt fra / ikke mødt:

Patrick

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Ditte blev valgt til referent.

Generalforsamling Grundejerforeningen

Der blev stillet forslag fra vores forening om at arbejde for en fælles aftale for containervask. Flere af de andre foreninger kunne berette om at de i forvejen har en billigere løsning end vores. Vores repræsentant Klaus valgte derfor at trække forslaget. Der er enighed om at indhente tilbud fra Tofteng, som de andre foreninger benytter sig af. Vi vil forsøge at få kopi af en af de andre foreningers tilbud til sammenligning. Det drejer sig om 4 container + madcontainer 3 gange årligt.

 

Generalforsamling:

 

Birgitte er dirigent.
Punkt om beretning gennemgås og det drøftes hvad der bør fremhæves. Der henvises til referat fra generalforsamling for uddybning af dette.
Punkterne med gennemgang af årsrapport og budget drøftes.

Leif vil fremlægge forslag, som kun holder sig til det vanlige.
Derefter gennemgås valg til bestyrelsen.

Havedaglørdag den 19. juni 2021

Klaus er tilstede og vil være havedagsformand.

Det besluttes at det endnu er for tidligt at samles med opslået telt i gården til fest, grundet corona-situationen. Hvis der er stemning for det, kan vi som tidligere grille pølser og lign.

Grøn Enterprise skal hente affald efter havedagen. Det foreslås at klipning af hæk rykkes, så det ikke ligger sammen med havedag, da det skønnes at være for tidligt til hækkeklipning.

Det vil være muligt at byde ind med opgaver før/efter havedag, hvis man ikke ønsker at deltage i selve havedagen. En opgave her kunne være efterrivning i forlængelse af hækkeklipning i juli.

Postkasser, skilte:

Almindelig Dymo blev skønnet for småt til postkasser. Poul har taget større labels med hjem fra arbejde og sat op på sin postkasse og vil løbende vurderer holdbarheden af denne løsning. Det forslås at man forsøger at finde løsning med transparent baggrund. Skal besluttes på kommende bestyrelsesmøde.

 

Næste mødedato

Efter generalforsamling.