Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 23. august 2021 kl. 19.30

Fremmødte:

Poul, Leif, Jens, Line og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld, Patrick og Ditte

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

 

Valg af referent

 

Klaus

 

Formanden orienterer

 

Formanden indledte mødet med at byde Line velkommen i bestyrelsen og gav en kort intro til bestyrelsen og dens arbejde.

Formandsmøde i Smedjen den 16. september 2021

Til dette møde deltager Klaus fra bestyrelsen.

Salg af andele

Der er pt. ingen andele til salg.

Opgave- og ansvarsfordeling for bestyrelse mv.

Denne blev udleveret på skrift og kort gennemgået. Alle bestyrelsesmedlemmer blev dog opfordret til at gennemgå denne til næste møde, for om det evt. skal ændres på denne mht. ansvarlig for opgaver, nye opgaver mv.

 

Bestyrelsens forretningsorden i Andelsboligforeningen Magasingården

Dette blev udleveret på skrift og kort gennemgået. Eventuelle rettelser, tilføjelser mv. gennemgås på næste møde.

Årshjul for Magasingården

Dette blev udleveret på skrift og kort gennemgået. Eventuelle rettelser, tilføjelser mv. gennemgås på næste møde.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Næste weekend med storskrald er den 15.-17. oktober 2021.

Indkaldelse modtaget til formandsmøde den 16. september 2021, se ovenfor.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Evaluering af sommerhavedag den 19. juni 2021

Denne blev afholdt på en meget varm sommerlørdag og med de fleste opgaver løst enten før dagen, på dagen og én efter dagen. En dejlig dag sluttede med is til alle tilstedeværende.

På havedagen blev det besluttet at efterfylde sand i sandkassen samt anskaffe en forlængerledning til vores elektriske håndværktøj. Dette er efterfølgende indkøbt. Forlængerledningen er i teknikskuret.

 

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469

Der er ikke noget nyt til denne.

 

Tagryg

Løs inddækning efter reparation af taget. Denne afventes repareret af Vallensbæk Maskinsnedkeri.

Reparation af emhætter/nye filtre

Der er udskiftet de 6 værste emhætter i lejlighederne, jf. tidl. gennemgang.

Det blev besluttet at have emhætter som fokuspunkt på næste havedag den 3. oktober 2021. Fokus vil være, at bestyrelsen gerne vil gennemgå disse hos alle andelshavere. På havedagen ønsker bestyrelsen adgang til disse hos de deltagende på havedagen. For de ikke deltagende på havedagen bedes disse kontakte bestyrelsen for adgang på havedagen eller andet tidspunkt, som aftales.

Udendørs dørskilte

Der arbejdes stadig på disse. Det forventes at der kan afprøves prototyper på næste havedag den 3. oktober 2021.

Brev fra Nordea vedrørende omlægning af realkreditlån

Dette tilbud blev afvist, da det gav os en større gæld/øgede omkostninger, og derfor ikke syntes relevant.

Bestyrelsen kontakter administrator og i dialog overvejer at ændre vores ”profil” hos Nordea for vores ønsker for en evt. låneomlægning.

Container-vask

Der arbejdes på at indhente tilbud på vask af vores containere på miljøstationen.

Havedag 3. oktober 2021

Punktet udsat til næste møde.

Invitation til dialogmøde om affaldssortering med kommunen

Hvidovre Kommune har inviteret til dialogmøde den 9. september 2021 kl. 13.00 - 14.30 på Høvedstensvej 21, kantinen. Vi bestræber os på at deltage, selv om mødetidspunktet er i normal arbejdstid.

Vinduer

Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra en andelshaver vedr. funktionsfejl på både vinduer og døre.

Bestyrelsen vil gennemgå disse.

Alle andelshavere opfordres til, at hvis de har vinduer og døre med funktionsfejl, så bedes de rette henvendelse til bestyrelsen for gennemgang.

Varme

Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra en andelshaver vedr. varme i lejligheden.

Varmen har ikke været slukket denne sommer. Dog er det konstateret, at varmepumpen ikke har virket efter hensigten og denne er blevet genstartet. Der er nu varme i rørene.

Hertil skal det dog bemærkes, at der på varmen er elektronisk styring såedes, at varmen først aktiveres når en fastsat udetemperatur opnås.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Et bestyrelsesmedlem præciserede efter egen observation, at de placerede barnevogne i vores opgange, ikke opfylder kravene fra brandmyndighederne for at være placeret der. Bestyrelsen skal indskærpe, at barne- og klapvogne tømmes for alle løse genstande, herunder madras, dyner, puder, bamser mv.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at cykler af enhver slags ikke må henstå i vores opgange og skal fjernes straks.

Cyklerne skal henstå i cykelstativerne, eget loftsrum eller egen lejlighed.

 

Næste mødedato

Afventer.