Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19.30

Fremmødte:

Patrick, Line, Kjeld, Leif, Poul, Jens og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ditte

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

 

Valg af referent

 

Klaus

 

Formanden orienterer

 

Henvendelse fra Nordea

Vi har modtaget en henvendelse fra Nordea Bank, hvor de ønsker at besøge foreningen. Vi kontakter Nordea for hvad deres formål med henvendelse er, da vi umiddelbart synes, at vores bankforretninger er beskedne.

 

Udskiftning af låsecylinder

En andelshaver har fået skiftet sin låsecylinder i sin hoveddør. Skiftet pga. slitage og ikke hærværk og lign. Foreningen betaler udskiftningen.

 

Fraflyttet andelshaver

Vi har modtaget en redegørelse fra vores administrator om dette, og denne er taget til efterretning.

 

Salg af andele

Der er pt. ingen andele til salg.

 

Julearrangement

Der er foreslået et julearrangement, så hvis der blandt andelshavere er interesse for og i at deltage/få stablet et julearrangement på benene (gerne i forbindelse med opsætning/tænding af lys i gården), kan de rette henvendelse til Klaus fra bestyrelsen, som vil koordinere.

 

Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Avedørelejren

Vi har modtaget indkaldelse hertil og det eneste punkt på dagsordenen er elladestandere i Avedørelejren. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 7. oktober 2021 og herfra deltager Kjeld og Jens.

 

Der er forslag om dels en aftale med et firma uden udgifter for grundejerforeningen udover evt. skiltning, og dels om at afsætte 350.00 kr. over 5 år til yderligere ladestandere.

 

Bestyrelsen fremsender ændringsforslag om alene at godkende aftale med et firma.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Til dette punkt var Jan Thorlind indkaldt for at orientere. Jan er næstformand i grundejerforeningen, og han gav en orientering om bestyrelsesarbejdet, herunder udfordringer med at få ajourført vedtægter, aftaler mv. i Avedørelejren og over for Hvidovre Kommune.

 

 

Herefter orienterede han om:

 

Beboerrådet

De havde indkaldt til erhvervemøde i Smedjen og det resulterede i nye medlemmer, herunder én person fra vores forening.

 

Beboerrådet vil i tæt samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse få defineret deres opgaver, arbejde, evt. tilskud fra Grundejerforeningen mv.

 

Formandsmøde 16. september 2021

Her blev der indledningsvist præsenteret et oplæg vedr. elladestandere i Avedørelejren. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse d. 7. oktober 2021.

 

Storskraldsordningen fortsætter, og det blev på ny opfordret til at sortere korrekt, så ekstraregninger for eftersortering undgås. Næste storskrald bliver den 15.-17. oktober 2021.

 

Lokalplanen for Avedørelejren er gået lidt i stå hos kommunen. Der er dog fra bestyrelsens side rettet henvendelse til kommunen om det videre forløb.

 

Lejemålet på Smedjen udløber ultimo 2022, så der skal forhandles med kommunen om hvad der kan/skal ske efter ultimo 2022. Bestyrelsen ønsker meget at beholde bygningen, og ser flere muligheder, og disse er at fortsætte lejemålet, købe Smedjen eller i værste fald, at lejemålet ophører.

 

Herefter forlod Jan mødet.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Vandskade i lejlighed

En andelshaver havde anmeldt en vandskade under sin opvaskemaskine. Denne er via administrator anmeldt til vores forsikringsselskab. Sagen er igangværende.

 

I forlængelse heraf anbefaler bestyrelsen, at alle har en drypbakke under sin opvaskemaskine. Bestyrelsen vil frem til næste ordinære generalforsamling arbejde på et forslag om brug af drypbakke.

 

Status vedr. verserende sager

Tagryg

Vallensbæk Maskinsnedkeri havde repareret denne, men to steder var der mindre skader, som efterfølgende skulle repareres. Dette er gjort, dog er én ny opstået og denne ser de på ved næste besøg hos os.

 

Vinduer repareret

En andelshaver havde til bestyrelsen anmeldt funktionsfejl ved enkelte af sine vinduer og døre. Disse er repareret og fungerer efter hensigten.

 

Vedr. vinduer og døre, se afsnit om havedag 3. oktober 2021.

 

Container-vask

Undersøgelse af muligheder for en anden ordning er stadig igangværende.

 

Havedag 3. oktober 2021

Havedagen starter kl. 11.00 – se evt. opslag i gården.

Bestyrelsen gennemgik opgaverne for havedagen og fik disse fastlagt.

 

Det skal særligt opfordres til, at andelshavere kontakter bestyrelsen inden havedagen, hvis de har og oplever vinduer og døre med funktionsfejl i deres lejligheder, så de kan besigtiges på havedagen af bestyrelsen.

Endelig skal det opfordres til, at fyldte affaldssække fra havedagen ikke sættes i teknikskuret.

 

Elevatorservice

Vi har fået lavet en ny aftale om service på vores elevator. Denne er bedre og billigere end den nuværende.

 

Nye navneskilte

Nye prototyper til navneskilte ved hoveddøren og til postkasserne blev præsenteret. Det er navneskilte vi selv laver og derved er væsentlig billigere end den nuværende ordning.

 

Prototyperne godkendt og de vil blive præsenteret på havedagen d. 3. oktober 2021.

 

Barne- og klapvogne i opgangene

I bestyrelsesreferatet fra sidste møde (d. 23. august 2021) fremgik det, at en andelshaver havde observeret, at de placerede barne- og klapvogne i vores opgange, ikke opfylder kravene fra brandmyndighederne for at være placeret der.

 

Bestyrelsen indskærpede da, at barne- og klapvogne skal tømmes for alle løse og brandbare genstande, herunder madrasser, dyner, puder, bamser mv.

 

Dette ses ikke at være sket i alle tilfælde, hvorfor de pågældende ejere skal få gjort dette, så brandmyndighedernes bestemmelser kan opfyldes.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

29. november 2021 kl. 19.30.